Regie om sneller te innoveren naar een duurzame veehouderij

Waarom verdere innovatie in bedrijven van veehouders?

De overheid streeft samen met de boeren naar een sterke duurzame landbouwsector in 2040. Innovatieve aanpassingen van de veehouderij kunnen de gewenste verduurzaming mogelijk maken. In de veehouderij zijn er volop innovatieve ideeën, maar het is complex om innovaties daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Daarvoor is samenwerking nodig. Daarom sloten overheden, bedrijven en organisaties een convenant met de titel ‘Versnellen innovatie emissiereductie duurzame veehouderij’. Uitvoering van het convenant draagt bij aan versterking van de landbouw in combinatie met veel andere inspanningen. Denk aan subsidie voor de aanpak van het klimaat in de stal (Sbv), het delen van kennis in gebiedsgerichte fieldlabs (EIP), inspanningen rond kringlooplandbouw en dierwaardige veehouderij. 

Klik hier voor meer informatie over subsidie voor verduurzaming van de veehouderij. 

Praktijkpilots

Samenwerkende overheden, ondernemers en organisaties geven in het convenant aan dat ze regie nemen door veelbelovende innovaties de te selecteren om deze in praktijkpilots uit te testen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om innovaties in de stal, zoals stalvloeren die mest en urine van elkaar scheiden, afzuiging van vuile lucht, minder vervoerbewegingen, of opvang van fijnstof in de stal. Ook voer- en managementmaatregelen kunnen worden uitgetest. Denk aan het meer weiden van koeien, het vaker verwijderen van mest uit de stal of het voeren van minder eiwit aan het vee. Een breed palet van aanpassingen is aan de orde, zodat het hele systeem van vee houden onder de loep wordt genomen.

Wat werkt en wat niet? Een bedrijfsinnovatie is kansrijk als vanuit verschillende invalshoeken aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De bedrijfsaanpassing moet:

  • het milieu minder belasten (technisch werken);
  • de boer bestaanszekerheid geven (economisch haalbaar zijn);
  • aan eisen voor vergunningen voldoen (juridisch houdbaar zijn);
  • voldoen aan eisen voor de leefomgeving en dierenwelzijn. (maatschappelijk draagvalk hebben)

Dergelijke innovaties moeten zorgen voor minder uitstoot van ammoniak (stikstof), fijnstof, geur en broeikasgassen.

Innovatie van vergunningverlening

Een ander spoor is verkennen hoe de uitstoot zo nauwkeurig en continue mogelijk in beeld kan worden gebracht. Dat gebeurt met sensoren. Dit biedt de veehouder de mogelijkheid om de effectiviteit van de innovatie te volgen, bij te sturen en waar nodig aan te passen. De vraag is daarbij wat nodig is en welke aandachtspunten er zijn voor vergunnen aan de hand van te behalen doelen voor minder belasten van milieu en natuur.