IIA Staten-Generaal - Rijksjaarverslag 2018

Verantwoording van de uitgaven in 2018 die vallen onder hoofdstuk IIA van de Rijksbegroting.