Voorlopige Rekening 2008

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA 's Gravenhage

Ons kenmerk: BZ/ 2009/ 122 M

Betreft: Voorlopige Rekening 2008

Geachte voorzitter,

Hierbij ontvangt u de Voorlopige Rekening 2008.

Hoogachtend,

De minister van Financiën,
Wouter Bos