Beantwoording vragen SO overconsultatie REACH en fiches F-gas en ODS verordeningen

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van de Nederlandse inbreng in de Europese consultatie over aanpassing van de REACH-verordening. REACH staat voor Registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen. Zij doet dit mede namens de minister voor Klimaat en Energie. De fracties van de VVD, D66 en de BBB van de Tweede Kamer hadden hierover vragen gesteld tijdens het schrifteljik overleg (SO) van 7 juni 2022.

Beantwoording vragen SO overconsultatie REACH en fiches F-gas en ODS verordeningen (PDF | 7 pagina's | 308 kB)

Daarnaast gingen de vragen over:

  • de fiches over de Verordening gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen);
  • de Verordening ozonlaag afbrekende stoffen (ODS).