Privacyverklaring coronavirus-testapp, bestemd voor daartoe uitgenodigde deelnemers aan een onderzoek naar gebruikerservaringen dat in opdracht van VWS wordt uitgevoerd

1. Wie is (verwerkings)verantwoordelijke?

Onder verantwoordelijkheid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: minister van VWS) wordt een app ontwikkeld ter ondersteuning van de bron- en contactopsporingstaak van de GGD’en. Voordat die app in gebruik wordt genomen, wordt deze app op verschillende aspecten getest, waaronder op gebruikerservaringen. Daarom is deze testapp ontwikkeld. Ook deze testapp is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de minister van VWS.

Binnen de testapp zijn verschillende functionaliteiten uitgeschakeld die de uiteindelijke app wel zal hebben. In ieder geval zijn binnen de testapp alle functionaliteiten van de uiteindelijke app uitgeschakeld die zien op een onderdeel dat buiten de smartphone van de gebruiker plaatsvindt. Zo maakt (het contact met de GGD over) de vraag naar besmetting geen onderdeel uit van de testapp. Er worden dus ook geen notificaties verzonden, waarin een gebruiker erover wordt geïnformeerd dat hij of zij in de buurt is geweest van een met COVID-19 besmet persoon. Wat wel gebeurt, is dat – net als bij de uiteindelijke app – Bluetooth codes worden uitgewisseld tussen smartphones van gebruikers van de testapp. Die codes zijn geen persoonsgegevens. Overigens heeft de minister van VWS ook geen toegang tot die codes: zij worden lokaal op de smartphone van gebruikers opgeslagen.

Als gezegd wordt de testapp op verschillende aspecten getest, waaronder op gebruikerservaringen. Voor dit laatste heeft de minister van VWS een gespecialiseerd onderzoeksbureau ingeschakeld. In het kader van dit gebruikersonderzoek, waaraan op geheel vrijwillige basis kan worden deelgenomen en in welk kader deze testapp kan worden gedownload door daartoe uitgenodigde deelnemers, worden slechts persoonsgegevens verwerkt die voor het onderzoeksbureau noodzakelijk zijn om het gebruikersonderzoek zo goed mogelijk te kunnen doen. De minister van VWS is verwerkingsverantwoordelijke voor deze persoonsgegevens, maar krijgt een heel groot deel daarvan niet te zien. VWS ontvangt van het onderzoeksbureau alleen uw e-mailadres om u in staat te stellen de testapp ten behoeve van het gebruikersonderzoek te kunnen downloaden. Meer informatie over (de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruikersonderzoek) vindt u op www.onderzoektwente.nl.

2. Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?

In het kader van het gebruikersonderzoek worden persoonsgegevens over u verwerkt om een antwoord te kunnen geven op de vraag:

“Hoe gebruiken, ervaren en waarderen testers de corona-app? En wat zijn aanknopingspunten ter optimalisatie?”

3. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is de toestemming van de gebruiker.

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Als gezegd worden in de app geen persoonsgegevens verwerkt. Ten behoeve van het onderzoek worden wel persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij (maximaal) om:

 • naam
 • geslacht
 • leeftijd
 • opleidingsniveau
 • vier cijfers van de postcode
 • telefoonnummer
 • type mobiele telefoon en gegevens of de versie van de software op de telefoon en de bereidheid van de deelnemer die software te updaten
 • regulier e-mailadres en, indien van toepassing, het Google Play Store e-mailadres
 • mate van digitale vaardigheid
 • mening van de deelnemer t.a.v. de vormgeving van de corona-app
 • bereidheid van de deelnemer tot aanmelding voor een interview met een journalist
 • resultaten van het onderzoek naar gebruikerservaringen met de testapp

5. Aan wie worden persoonsgegevens verstrekt?

De onder punt 4 genoemde persoonsgegevens worden verwerkt door het onderzoeksbureau en door een partij die het onderzoeksbureau inschakelt om een deel van het onderzoek voor haar te verrichten. Het ministerie van VWS ontvangt van het onderzoeksbureau alleen uw e-mailadres om u via Apple en Google in staat te stellen de testapp ten behoeve van het gebruikersonderzoek te kunnen downloaden.

6. Bewaren van persoonsgegevens

Het ministerie van VWS verwijdert de achter punt 5 genoemde e-mailadressen zodra deze niet meer nodig zijn om toegang tot de testapp te verlenen. Het door het ministerie van VWS ingeschakelde onderzoeksbureau wist de door haar verwerkte persoonsgegevens binnen 30 dagen nadat de (geanonimiseerde) rapportage over de gebruikerservaringen aan de minister van VWS is opgeleverd.

7. Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

U heeft een aantal rechten om controle te houden over uw persoonsgegevens. Deze vindt u op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Uw verzoek waarin u een beroep doet op een uw privacyrechten kunt u sturen naar info@onderzoektwente.nl.

U hebt altijd het recht een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter. Meer informatie daarover vindt u op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Beveiliging van uw persoonsgegevens

De minister van VWS en het door haar ingeschakelde onderzoeksbureau nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

9. Wijziging privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring altijd wijzigen. In dat geval zullen wij de gewijzigde privacyverklaring op onze website publiceren waarna deze privacyverklaring direct van kracht is.

Zodra de uiteindelijke coronavirus-app live gaat wordt er separate op die app toegespitste privacyverklaring gepubliceerd.