Aanpassingen asbestregelgeving

In de op 9 november 2020 verzonden brief aan de Tweede Kamer 'Aanpassingen asbestregelgeving' meldt de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het volgende:

Voor een aantal keuzes in het asbestbeleid baseer ik mij op het door TNO In september 2019 uitgebrachte rapport 'Aanknopingspunten voor differentiatie in risico's van werkzaamheden met asbest ten behoeve van beheersregimes'. 

Op dit rapport is een aantal reviews uitgevoerd door onafhankelijke experts. Deze reviews en een algemene reactie van TNO hierop kunt u hieronder terugvinden (downloads 1/8 t/m 6/8).

De reviews zijn meegenomen bij de gemaakte beleidskeuzes bij de aanpassingen in de regelgeving. Op deze pagina is een overzicht opgenomen hoe met de specifieke aandachtspunten in de reviews is omgegaan (download 8/8).

Daarnaast heeft SZW aan TNO verzocht om een verduidelijkend memorandum op te stellen waarin de samengevatte overwegingen en conclusies uit het oorspronkelijke rapport op een meer leesbare manier toegankelijk zijn (download 7/8).