Lagere regelgeving bij de wet Kansspelen op afstand vastgesteld

Het besluit kansspelen op afstand en de ministeriële regeling kansspelen op afstand zijn vastgesteld en gepubliceerd. Met deze lagere regelgeving wordt nader invulling gegeven aan de doelstellingen van de wet. Zo worden er aanvullende eisen gesteld op het gebied van verslavingspreventie, consumentenbescherming en het voorkomen van fraude en criminaliteit.

In het besluit Kansspelen op afstand wordt het vergunningenstelsel voor kansspelen op afstand nader uitgewerkt en worden regels gesteld aan reclame, werving en verslavingspreventie. Ook worden onder andere de eisen geconcretiseerd ten aanzien van het spelsysteem van vergunninghouders, het voorkomen van witwassen en matchfixing en het registreren en veilig bewaren van gegevens. Deze eisen zijn nader gespecificeerd in de regeling kansspelen op afstand.

Eerder zijn reeds ontwerpversies van het besluit en de regeling openbaar gemaakt om de implementatievoorbereiding te ondersteunen. Zowel het besluit als de regeling hebben daarna het notificatietraject bij de Europese Commissie doorlopen. Tevens is het advies van de Raad van State ten aanzien van het besluit verwerkt.

De lagere regelgeving behoort bij de wet Kansspelen op afstand, welke op 1 april 2021 in werking treedt. Per 1 oktober moeten zowel landgebonden als online aanbieders aangesloten zijn op het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS). Dit valt samen met de opening van de online markt. De verplichting om de bezoekersfrequentie bij speelcasino’s en speelautomatenhallen te registreren treedt op hetzelfde moment in werking.

Wet Kansspelen op afstand

De wet Kansspelen op afstand reguleert het online aanbod van kansspelen in Nederland en maakt mogelijk dat de Kansspelautoriteit onder strikte voorwaarden vergunningen verleent voor het aanbieden van online kansspelen op de Nederlandse markt. De wet heeft als doel kansspelverslaving te voorkomen, kansspel gerelateerde fraude en criminaliteit tegen te gaan en spelers te beschermen. Een deel van de maatregelen geldt ook voor speelcasino’s en speelautomatenhallen. Zo moeten zij een verscherpt verslavingspreventiebeleid ontwikkelen, onderhouden en toepassen. Spelers kunnen vrijwillig of onvrijwillig worden ingeschreven in een Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS), waarmee spelers tegen zichzelf worden beschermd. Ook komt er een centraal informatieloket voor de preventie van kansspelverslaving. De Kansspelautoriteit krijgt meer bevoegdheden en kan beter toezicht houden en controleren.

Documenten

Besluit kansspelen op afstand:

Staatsblad 2021, 37 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Inwerkingtredingsbesluit kansspelen op afstand:

Staatsblad 2021, 45 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Regeling kansspelen op afstand:

Staatscourant 2021, 4507 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Uitvoeringsregeling kansspelen:

Staatscourant 2021, 4509 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)