Overzicht fte directies Communicatie Rijksoverheid 2021 (en voorgaande jaren)

Sinds 2019 publiceert de Rijksoverheid jaarlijks een overzicht van de fte die op de directies Communicatie van de kerndepartementen werken. Dit overzicht bestaat uit vaste medewerkers en medewerkers met een tijdelijk dienstverband van 1 jaar of langer (zoals jaarcontracten, detacheringen, externe inhuur, inhuur via externe communicatiepool). Het betreft de daadwerkelijke bezetting (peildatum 1 januari).

Medewerkers met een tijdelijk dienstverband en inhuurkrachten korter dan een jaar zijn door het korte en tijdelijke karakter niet in het overzicht opgenomen. Denk aan tijdelijke vervanging, inzet van bepaalde expertise of bij piekbelasting zoals de coronacrisis die door de omvang en duur van de crisis meer tijdelijke communicatiecapaciteit vraagt.

Het opnemen van de tijdelijke inhuur van communicatiemedewerkers met een dienstverband van 1 jaar of langer (zoals jaarcontracten, detacheringen, externe inhuur, inhuur via externe communicatiepool) is een belangrijke reden voor de toename in het totaal aantal fte in de jaren 2020 en 2021 ten opzichte van de jaren daarvoor toen deze inhuur nog niet in het schema werd opgenomen en werd uitgegaan van vaste formatie.

Andere redenen die ten grondslag liggen aan de stijging van het aantal fte:

  • Departementen hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in kennis en vaardigheden op het gebied van sociale media, webcare en monitoring/newsrooms.
  • De Rijksoverheid is de afgelopen jaren responsiever geworden en maakt meer gebruik van de mogelijkheden die de sociale media bieden om met burgers in contact te treden en vragen van burgers en ondernemers te beantwoorden en daarmee te voldoen aan het recht van de burger op communicatie met de Rijksoverheid.
  • Met de toename van het aantal sociale media kanalen (bewindslieden en corporate kanalen van de ministeries) zijn ook de mogelijkheden voor burgers toegenomen om in contact te treden met de Rijksoverheid. De monitoring van deze kanalen en de beantwoording van vragen heeft de afgelopen jaren meer capaciteit van de communicatiediscipline gevraagd.
  • Ook is bij het aantreden van het huidige kabinet het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opgericht en telt het kabinet-Rutte III meer bewindslieden dan het kabinet-Rutte II. Die stijging van het aantal bewindslieden werkt door over de hele breedte van de directie Communicatie: er zijn meer Kamervragen te beantwoorden, er worden meer speeches uitgesproken, er worden meer werkbezoeken afgelegd om met organisaties, ondernemingen en burgers te spreken en hiervan wordt ook actief verantwoording afgelegd via de sociale mediakanalen van de bewindslieden.
  • De huidige tijd stelt hogere eisen aan communicatie. Er is steeds meer aandacht voor kwaliteit, veiligheid, privacy en toegankelijkheid. De Rijksoverheid heeft als taak om alle Nederlanders te bereiken. Dat betekent steeds hogere eisen aan de dienstverlening.

Rijksbrede Interne Communicatiepool

De Rijksoverheid kent een rijksbrede Interne Communicatiepool. Deze virtuele pool vormt een loopbaan- en ontwikkelinstrument voor ambtelijke communicatieprofessionals en bemiddelt communicatieprofessionals die al bij de Rijksoverheid in dienst zijn voor opdrachten op detacheringsbasis elders binnen het Rijk. Na afloop van de detachering keren zij terug naar de uitlenende organisatie. Deze pool is naast een loopbaan- en ontwikkelinstrument ook een instrument om de externe inhuur zoveel mogelijk te beperken.