Nederlandse deelname aan Europese DTC pilot

Nederlandse deelname aan Europese DTC pilot

Op verzoek van de Europese Commissie (EC) bereidt Nederland een pilot met een Digital Travel Credential (DTC) voor om processen op en rond de grens effectiever en efficiënter uit te kunnen voeren en reizigers te faciliteren met respect voor veiligheid en privacy. De uitvoering van de pilot is gepland voor eind 2023. Nederlandse, Belgische en Canadese paspoorthouders met een KLM vlucht van Canada naar Nederland worden uitgenodigd om deel te nemen aan de pilot. De pilot is een samenwerking tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), Koninklijke Luchtvaartmaatschappij (KLM) en Amsterdam Airport Schiphol (Schiphol). De techniek wordt geleverd door IDEMIA.

Wat is een DTC?

De DTC-standaard is ontwikkeld door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie ‘ICAO’ (onderdeel van de Verenigde Naties). ICAO beschrijft meerdere DTC opties, waarbij de gegevens van het paspoort door de reiziger zelf (DTC1) of de overheid (DTC2, DTC3) op de telefoon geladen worden. Voor de pilot wordt gebruik gemaakt van een DTC1. Hierbij laadt de pilotdeelnemer zelf de gegevens van het paspoort op de mobiele telefoon.

Kort samengevat is een DTC1 een kopie van de digitale informatie op de chip van het paspoort. De DTC1 is geen zelfstandig digitaal identiteitsbewijs. Het paspoort, waaraan de DTC1 ontleend is, is het identiteitsbewijs. Deelnemers aan de pilot moeten hun fysieke paspoort bij zich dragen. Deze blijft nodig voor het boarding proces en grenspassage.

Wat is het doel van de pilot?

Het doel van een DTC is om processen op en rond de grens effectiever en efficiënter uit te kunnen voeren. Dit leidt tot voordelen voor zowel de luchtvaartmaatschappij (KLM), de grenscontroleautoriteit (KMar) en de reiziger. De KMar kan verschillende controles die normaal aan de grens gedaan worden, eerder uitvoeren. Het is de verwachting dat de reiziger het grensproces op de luchthaven zelf daardoor sneller kan doorlopen.
Op verzoek van de Europese Commissie wordt met de pilot het doel van de DTC in de praktijk getest. De resultaten van de pilot worden gedeeld met de Europese Commissie en kunnen gebruikt worden voor nieuwe wetgeving voor een digitaal reisdocument en het faciliteren van reizen.

Wat houdt de pilot in?

Reizigers die in aanmerking komen om deel te nemen aan de pilot, ontvangen per mail een uitnodiging op het e-mailadres waarmee de KLM-vlucht is geboekt.
Potentiële deelnemers worden uitgenodigd om -een speciaal voor de pilot- ontwikkelde applicatie te downloaden op hun telefoon. Door het paspoort tegen de telefoon te houden kan de DTC worden aangemaakt.

Wanneer wordt de pilot uitgevoerd?

De uitvoering van de pilot is gepland voor eind 2023.

Is deelname aan de pilot verplicht?

Nee, deelname aan de pilot is op vrijwillige basis. Er zijn geen nadelige gevolgen voor reizigers die niet wensen deel te nemen aan de pilot, zij kunnen de reguliere processen op de luchthaven doorlopen. Voor de pilot geldt dat van elke deelnemer uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd. Zodat de pilot in overeenstemming is met de juridische voorwaarden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij toestemming als rechtmatige grondslag voor de verwerking wordt aangemerkt. Pilotdeelnemers kunnen op elk moment hun toestemming tot deelname intrekken en via het reguliere proces reizen.

Wat gebeurt er nadat de pilot is afgerond?

Op verzoek van de Europese Commissie wordt met de pilot beproefd in hoeverre met een DTC processen op en rond de grens effectiever en efficiënter uitgevoerd kunnen worden. De resultaten van de pilot worden gedeeld met de Europese Commissie ten behoeve van  de ontwikkeling van regelgeving voor een digitaal reisdocument en het faciliteren van reizen. Het reizen met een DTC is alleen mogelijk tijdens de pilot.

Waar kan ik terecht met vragen over de pilot?.

Voor algemene vragen met betrekking tot de DTC pilot kunt u het contactformulier op deze website invullen.

Voor specifieke vragen over het DTC boarding gedeelte dat aangeboden wordt op KLM vluchten van Montreal naar Amsterdam, kunt u mailen met: dtc1pilot@klm.com

Voor specifieke vragen over het grensgedeelte van de DTC pilot en voorstellen tot Europese wetgeving kunt u terecht bij dtc1pilot@rijksoverheid.nl

Overige links

Deelname Nederland aan Europese pilot met digitaal reisdocument.

Digital Travel Credential Pilot - Privacy Statement

Dit privacy statement legt uit hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt indien u ervoor kiest om deel te nemen aan de Digital Travel Credential (DTC) Pilot. Tijdens de DTC-Pilot kunnen reizigers op KLM-vluchten van Canada naar Nederland ervoor kiezen om een digitaal reisdocument (de Digital Travel Credential-Virtual Component (DTC-VC)) te laten aanmaken om daarmee het grensproces in Nederland te doorlopen. Reizigers op KLM-vluchten van Montreal-Trudeau International Airport naar Nederland kunnen ervoor kiezen om de DTC-VC daarnaast ook te gebruiken om het boarding proces in Canada te doorlopen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op de gegevensverwerkingen in deze Pilot van toepassing.

Verwerkingsverantwoordelijkheid

De DTC-Pilot is een gezamenlijk project van de Koninklijke Marechaussee (KMar, onderdeel van het Ministerie van Defensie), het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V), de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken), de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) en Amsterdam Airport Schiphol (Schiphol). Het project wordt ondersteund en deels gefinancierd door de Europese Commissie.

De verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerkingen in de Pilot is (chronologisch) als volgt verdeeld:

 • KLM is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk voor het uitnodigen van reizigers voor deelname aan de Pilot.
 • De Ministers van Defensie en J&V zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijk voor het creëren van de DTC-VC.
 • KLM is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens gedurende het boardingproces.
 • De Ministers van Defensie en J&V zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens gedurende het grensproces.

Verwerkers

Persoonsgegevens in de Pilot worden door de onderstaande organisatie verwerkt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke partijen, om de noodzakelijke technieken te faciliteren. Met deze organisatie zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten die hen ertoe verplichten zich te houden aan de voorwaarden conform dit privacy statement.

 • Idemia The Netherlands B.V. (verwerker)

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Alleen reizigers met een Nederlands, Belgisch of Canadees paspoort kunnen deelnemen aan de Pilot. De volgende persoonsgegevens van deelnemers zullen gedurende de Pilot worden verwerkt:

 • Het e-mailadres waarmee de reis is geboekt.
 • Vluchtnummer en – datum.
 • Persoonsgegevens uit het reisdocument (volledige naam, geboortedatum en –plaats, nationaliteit, geslacht, documentkenmerk, BSN of vergelijkbaar persoonsnummer, land van uitgifte, geldigheidsdatum).
 • Biometrische persoonsgegevens (pasfoto uit reisdocument, een live gezichtsfoto en de uitslag van de gezichtsvergelijking).
 • De DTC-VC.
 • Toestemming voor het creëren van de DTC-VC, voor het verstrekken van de DTC-VC aan de KLM en/of de KMar en voor verificatie middels gezichtsvergelijking.
 • Voor Canadese reizigers: beantwoording van vragen over het doel, de duur en de middelen van de reis.
 • Akkoord of afkeuring voor grenspassage in deze Pilot, op basis van een prescreening door de KMar.
 • Een online identificator (zijne een digitale representatie van de boarding pass) voor het KLM boarding proces in deze Pilot.

Met welke wettelijke grondslag verwerken we uw persoonsgegevens?

Deelname aan de Pilot is geheel vrijwillig. Behalve de uitnodiging tot deelname, verwerking van het wettelijk identificatienummer en bepaalde verplichte verwerkingen in het grensproces, vinden alle verwerkingen plaats op grond van uw uitdrukkelijke toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a en artikel 9 lid 2 sub a AVG. Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken, waarna uw deelname aan de Pilot zal worden beëindigd en gegevens zullen worden gewist. U kunt ook zonder uw toestemming in te trekken, op elk punt van uw reis alsnog besluiten boarding of grenspassage op de reguliere wijze (door middel van assistentie van grond personeel en/of grenswachters op de luchthavens) zonder gebruik van de DTC-VC uit te laten voeren.

Indien u daarvoor toestemming geeft, worden uw gegevens aan de KLM verstrekt voor het boardingproces en aan de KMar om de grenscontrole binnen de Pilot uit te voeren. Indien u de Canadese nationaliteit heeft, zult u daarbij voor de KMar tevens vragen dienen te beantwoorden over het doel, de duur en de middelen van uw reis naar Nederland.

Hoewel deelname aan de Pilot en het gebruik van een DTC-VC voor het grensproces vrijwillig zijn, is de grenscontrole dat niet. Indien u niet deelneemt aan de Pilot, zal de grenscontrole altijd alsnog op reguliere wijze plaatsvinden via de manuele balie zonder de DTC-VC. De grondslag van verwerkingen voor het grensproces is daarom noodzakelijkheid voor de vervulling van een taak van algemeen belang in de zin van artikel 6 lid 1 sub e AVG. Namelijk het uitvoeren van de grenscontrole zoals deze aan de KMar is opgedragen in artikel 4 lid 1 sub f Politiewet 2012, artikel 46 lid 1 sub a Vreemdelingenwet 2000 en artikel 8 Schengengrenscode.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

Indien u valt binnen de doelgroep van de Pilot, zult u via het e-mailadres waarmee u uw KLM-vlucht heeft geboekt een uitnodiging ontvangen om deel te nemen. Indien u wenst deel te nemen, dient u vervolgens de app van de Pilot op uw telefoon te downloaden om daarin uw paspoortgegevens en een live-foto van uw gezicht in te voeren. Met een gezichtsvergelijking zal de (biometrische) foto van uw gezicht worden vergeleken met de foto in uw paspoort, om te verifiëren dat u de rechtmatige houder daarvan bent. Hierna zal uw DTC-VC worden gecreëerd.

Indien u daarvoor toestemming geeft, worden de gegevens uit uw paspoort en de DTC-VC verstrekt aan de KMar voor het grensproces en wordt uw DTC-VC gebruikt bij het boarding proces met de KLM. Voor het grensproces dient daarnaast door deelnemers met de Canadese nationaliteit ook via een website vragen aan de KMar te worden beantwoord omtrent het doel, de duur en de middelen van uw reis. Voor het boarding proces met de KLM dient u bepaalde informatie (te weten: voornaam/voornamen, achternaam, vluchtnummer, vluchtdatum paspoortnummer, geboortedatum) te delen met de KLM om uw gegevens te valideren en wordt er een online identificator aan gekoppeld. Bij het boarding proces wordt uw DTC-VC door de Verwerker (Idemia) verwerkt om u biometrisch te identificeren. De KLM zal voornoemde gegevens gebruiken om te faciliteren dat u met het scannen van uw gezicht en het tegen een tapkiosk houden van uw reisdocument uw vlucht kunt boarden.

De KMar zal de gegevens (zonder de DTC-VC) eerst gebruiken om al voorafgaand aan uw landing op Schiphol een preventieve grenscontrole uit te voeren. Een dergelijke prescreening vindt ook zonder de Pilot standaard plaats op grond van de API-richtlijn (2004/82/EC) en is dus onderdeel van het reguliere grensproces. Indien vanuit deze prescreening akkoord wordt gegeven, kunt u op Schiphol de grens passeren door uw gezicht opnieuw te laten scannen en uw paspoort tegen een tapkiosk te houden.

Bij zowel de boarding als bij de grenspassage vindt opnieuw gezichtsvergelijking met een live-foto plaats, om te verifiëren dat u dezelfde persoon bent als degene die de DTC-VC heeft aangemaakt.

Uw persoonsgegevens worden door de betrokken partijen niet voor andere doeleinden gebruikt dan zoals omschreven in dit statement. Uw persoonsgegevens worden dus ook nadrukkelijk niet verkocht, geleased of voor enig ander commercieel doeleinde gebruikt.  

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij deze op basis van een wettelijke verplichting door andere overheidsinstanties zouden worden gevorderd voor bijvoorbeeld strafvorderlijke doeleinden.  

Hoe en hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

De bij de Pilot betrokken partijen hebben gepaste en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. Er wordt gebruik gemaakt van een geïntegreerd beveiligingssysteem dat bestaat uit fysieke, informationele en personele beveiligingsmaatregelen. Voorts wordt een autorisatiebeleid gehanteerd waarbij alleen de noodzakelijke, gescreende medewerkers van de partijen toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden voor maximaal 96 uur bewaard nadat u zich heeft ingeschreven voor de Pilot, waarna deze door ons zullen worden vernietigd. Deze tijdsperiode is noodzakelijk omdat de vluchten kunnen plaatsvinden tot 3 dagen na inschrijving voor de Pilot.

Uw biometrische gegevens (gelaatsfoto’s) worden door de betrokken partijen eveneens bewaard gedurende maximaal 96 uur, om u daarmee te kunnen identificeren gedurende het boardingproces in Canada en het grensproces in Nederland, en daarmee uw deelname aan de Pilot te kunnen faciliteren. Net als uw andere persoonsgegevens, worden uw biometrische gegevens voor geen enkel ander doeleinde gebruikt en na afloop van voornoemde bewaartermijn door alle betrokken partijen onherroepelijk gewist.

Let op: wij kunnen uw DTC-VC niet van uw telefoon verwijderen. Dit dient u zelf te doen. Wij raden u aan de DTC-VC zo spoedig mogelijk na uw grenspassage op Schiphol te vernietigen. Uw DTC-VC is na afloop van deelname aan de pilot niet meer geldig of bruikbaar als identiteitsbewijs, reisdocument of ander middel.

Wat zijn uw rechten?

De bij de Pilot betrokken partijen wensen u volledig op de hoogte te stellen van uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Elke deelnemer heeft de volgende rechten:

Het recht uw toestemming in te trekken – U heeft het recht u eerder gegeven toestemming te allen tijde weer in te trekken, waarna uw deelname wordt stopgezet en uw persoonsgegevens worden gewist.

Het recht op inzage/verstrekking - U heeft het recht om de persoonsgegevens die van u zijn verzameld in te zien en om te verzoeken om een afschrift van uw persoonsgegevens.

Het recht op rectificatie - U heeft recht om te verzoeken om wijziging van persoonsgegevens die volgens u onjuist of onvolledig zijn.

Het recht op vernietiging - U heeft recht om te verzoeken om vernietiging van uw persoonsgegevens.

Het recht op beperking  - U heeft het recht om te verzoeken dat verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Het recht op bezwaar – U heeft het recht bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens.

Het recht op portabiliteit – U heeft het recht om onze organisatie te verzoeken uw persoonsgegevens te verstrekken aan een andere organisatie.

Het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming -

Binnen de Pilot is geen sprake van geautomatiseerde individuele besluitvorming. Weliswaar zal met uw toestemming gezichtsvergelijking plaatsvinden, echter dit zal niet leiden tot besluiten met rechtsgevolgen of die u in aanmerkelijke mate treffen. Ook als gezichtsvergelijking niet slaagt, leidt dat er geenszins toe dat u niet meer buiten de Pilot om kunt boarden of de grens kunt passeren op manuele wijze.

Contact

Als u vragen heeft over dit privacy statement, over de verwerking van uw persoonsgegevens, of als u een beroep wilt doen op voornoemde rechten, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande e-mailadres. De AVG geeft ons een termijn van een maand, onder voorwaarden te verlengen met nogmaals twee maanden, om te reageren op uw verzoeken.

dtc1pilot@rijksoverheid.nl 

Klachten toezichthouder

Indien u een klacht in wenst te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens of van mening bent dat een verzoek daarover niet correct is afgehandeld, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Postadres:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

Versie

Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 26 oktober 2023.