Ondersteuning voor provincies en gemeenten om grootschalige energie-infrastructuurprojecten te versnellen

Provincies en gemeenten hebben een belangrijke rol bij het versnellen van energie-infrastructuurprojecten. De Rijksoverheid wil hen daarbij ondersteunen. Bijvoorbeeld via de expert- en capaciteitspool en verschillende handreikingen. 

Expert- en capaciteitspool

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is in 2023 gestart met een expert- en capaciteitspool voor kennis en capaciteitsinzet voor gemeenten en provincies. Deze pool ondersteunt decentrale overheden om grootschalige ruimtelijke inpassingsprocedures tijdig en sneller uit te voeren, bijvoorbeeld door kennisopbouw of het ondersteunen bij ruimtelijke inpassingsprocedures van energie-infrastructuurprojecten. Ondersteuning is kosteloos voor gemeenten en provincies en kan bijvoorbeeld bestaan uit het opstellen van het bestemmingsplan (of een wijziging hiervan), de milieueffectrapportage, het omgevingsplan of het schrijven van beslismemo’s voor de raad.

Handreikingen voor uitvoeringsbeleid grond 

Een belangrijk onderdeel in de voorbereidingsfase is het beschikbaar maken van grond die nodig is om energie-infrastructuur op te kunnen realiseren. In dat kader heeft de Rijksoverheid TwynstraGudde gevraagd om een handreiking te maken over de manieren waarop gemeenten en provincies kunnen bijdragen aan het (sneller) beschikbaar maken van grond voor elektriciteitsstations. Het belangrijkste element van deze handreiking is een grafisch beslismodel dat de keuzes van gemeenten en provincies bij het ruimtelijk realiseren van elektriciteitsstations in beeld brengt, in het publiekrechtelijke spoor (bestemmingsplan en/of vergunning) en het privaatrechtelijke spoor (grondeigendom).

Handreiking buiten toepassing verklaren Rijkscoördinatieregeling  

In de komende jaren moeten diverse nieuwe of uit te breiden hoogspanningsstations gerealiseerd worden. Voor sommige van deze projecten kan besloten worden om de ruimtelijke inpassing plaats te laten vinden door een gemeente of provincie. De Rijkscoördinatieregeling (RCR wordt in dat geval buiten toepassing verklaard. Bij het overdragen van het bevoegd gezag naar gemeente of provincie zijn er vaak veel praktische vragen over bijvoorbeeld het proces van overdracht, de werkwijze van EZK en TenneT en het proces om te komen tot de daadwerkelijke inpassing. Doel van deze handreiking is om gemeenten en provincies inzicht te bieden in de wettelijke bepalingen van de RCR en het proces van overdracht te bespoedigen door bijvoorbeeld voorbeeldbrieven om de overdracht te formaliseren.