Structuurvisie Ondergrond

De structuurvisie richt zich op duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van bodem en ondergrond waarbij benutten en beschermen met elkaar in balans zijn. Het is een gezamenlijke visie van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Structuurvisie Ondergrond (PDF | 116 pagina's | 5,1 MB)

De belangrijkste elementen van de Structuurvisie Ondergrond:

  •        Veel aandacht voor veiligheid en het tijdig betrekken van de omgeving bij nieuwe activiteiten in de ondergrond.
  •        Provincies hebben het voortouw bij het aanwijzen van gebieden voor drinkwaterwinning.
  •        In deze kabinetsperiode geen opsporingsvergunningen voor nieuwe gasvelden op land. Aardgaswinning uit bestaande kleine velden is nog enige tijd nodig.
  •        Zoveel mogelijk benutten van potenties voor geothermie.
  •        De winning van schaliegas wordt uitgesloten, ook na deze kabinetsperiode.
  •        CO2-opslag op zee. Nu geen CO2-opslag op land, wel mogelijkheden op land onderzoeken.