Doorlopende leerlijnen vmbo mbo 2018

In opdracht van het ministerie van OCW voert SEO Economisch Onderzoek gedurende de periode 2014-2022, een monitoronderzoek uit naar het verloop en effect van de experimenten doorlopende leerlijnen. Het rapport 'doorlopende leerlijnen vmbo mbo 2018' betreft de vierde meting in het kader van onderzoek naar de verschillende routes.

Doorlopende leerlijnen vmbo mbo 2018 (PDF | 74 pagina's | 954 kB)

Doorlopende leerroutes

Doorlopende leerroutes zorgen voor een betere aansluiting tussen het vmbo en het mbo. Ook zorgt het voor een betere samenwerking tussen scholen. Sinds 2014 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om geïntegreerde leerlijnen vorm te geven. Deze doorlopende leerlijnen beginnen in leerjaar 3 van het vmbo. Binnen de experimenten zijn er 3 routes:

  • De vakmanschaproutes: een doorlopende leerlijn vanuit vmbo (basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg) naar alle sectoren op mbo niveau 2 en 3.
  • De beroepsroutes: een doorlopende leerlijn vanuit vmbo kader-, gemengde- of theoretische leerwegen naar alle sectoren op mbo niveau 4.
  • De technologieroutes: een doorlopende leerlijn naar de sectoren Techniek en Groen op mbo niveau 4.

Belangrijkste punten uit rapport

De belangrijkste punten uit het rapport zijn:

  • Ook in schooljaar 2017-2018 zijn er nieuwe routes aangevraagd en goedgekeurd. De stijging is echter niet zo groot als in vorige jaren.
  • Naar verhouding kennen de technologieroutes de sterkste toename. Door een toename van het aantal routes is ook het aantal scholencombinaties toegenomen. In 2017-2018 doen 109 scholencombinaties mee met de experimenten.
  • Het aantal leerlingen dat start met een doorlopende leerroute is gestegen tot 2.270 in 2017-2018. In 2016-2017 startten 1.545 leerlingen.
  • Het aandeel van de leerlingen dat kiest voor het mbo (de beroepskolom) bij doorstroom naar vervolgonderwijs is bij leerlingen die gestart zijn met een route groter dan bij leerlingen die kiezen voor een soortgelijke opleiding zonder doorlopende leerlijn. Ook wordt er in de vakmanschaproutes en technologieroutes minder gewisseld van opleidingsroute tussen vmbo en mbo.
  • Scholen maken vaak gebruik om het onderwijsprogramma beter op elkaar te laten aansluiten.
  • Meer dan de helft van de routes maakt gebruik van de mogelijkheid om te verkorten.
  • Routes die al verder gevorderd zijn laten zien dat de verwachte mechanismen, zoals: uitdagendere opleiding en meer aandacht voor studie- en beroepskeuze, op gang komen.