Voortgangsrapportage Betere regelgeving en dienstverlening voor ondernemers 2020

Jaarlijks wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang van het programma ‘Betere Regelgeving en dienstverlening voor bedrijven.’ Deze voortgangsrapportage bevat informatie over de resultaten tot nu toe en alle instrumenten waarmee het kabinet regeldruk voor ondernemers aanpakt.

In het hele programma zijn, verspreid over de diverse onderdelen, bij elkaar rond de 50 knelpunten en maatregelen opgelost en afgerond.

Voortgangsrapportage Betere regelgeving en dienstverlening voor ondernemers 2020 (PDF | 19 pagina's | 1,6 MB)

Ondernemers betrekken bij overheidsbeleid

Het kabinet wil ondernemers centraal stellen. En samen met hen op zoek gaan de problemen die voor de meeste overlast zorgen. Het gaat daarbij niet alleen om onnodige kosten wegnemen, maar vooral ook om te kijken naar:

 • de uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving;
 • de manier waarop het toezicht en de dienstverlening georganiseerd zijn;
 • hoe de overheid ondernemers beter kan helpen bij experimenteerruimte in wet- en regelgeving. Waardoor ondernemers optimaal kunnen inspelen op nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Met deze aanpak wil het kabinet ondernemers veel sterker bij het beleid betrekken en zich richten op het oplossen van door hen aangedragen knelpunten en problemen.

Nieuwe regelgeving voor ondernemers testen via MKB-toets

Het kabinet gaat het gesprek aan met ondernemers over nieuwe regelgeving. Dat gebeurt via de MKB-toets. Daarbij spreken panels met mkb-ondernemers zich uit over de werkbaarheid van wetten.

Bestaande regels voor ondernemers evalueren

Ook kijkt het kabinet samen met ondernemers naar bestaande regelgeving. Dat gebeurt op verschillende manieren:

 • ‘Strategische commissie betere regelgeving bedrijven’
  Deze commissie kaart brede, sectoroverstijgende thema’s aan.
 • Maatwerkaanpak
  Gericht op het oplossen van knelpunten in en met specifieke sectoren.
 • Klantreisonderzoeken
  Hierin onderzoekt het kabinet belangrijke gebeurtenissen in de levenscyclus van bedrijven. Zo worden concrete knelpunten die ondernemers ervaren in hun contacten met de overheid, in kaart gebracht en aangepakt.
 • Departementale actieprogramma’s
  Hierin staan uiteenlopende maatregelen die gericht zijn op het wegnemen van belemmeringen in bestaande regels. Ze variëren van de vereenvoudiging van wet- en regelgeving en het aanpakken van procedures bij toezichthouders of uitvoeringsorganisaties tot het verbeteren van de informatievoorziening voor ondernemers.