Nalopen van Natura 2000-aanwijzings- en wijzigingsbesluiten op doelen die niet voortvloeien uit de Vogel- en Habitatrichtlijn

Onderzoek in hoeverre aanwijzingsbesluiten en wijzigingsbesluiten van Natura 2000-gebieden in Nederland doelen bevatten die niet voortvloeien uit de Vogel- en Habitatrichtlijn.