Gebruikersonderzoek digitale bronidentiteit vanuit burgerperspectief

JungleMinds heeft een exploratief gebruikersonderzoek uitgevoerd met als centrale vraag: hoe komen we tot een vorm voor een digitale bronidentiteit die aansluit bij de belevingswereld van de burger? In dit onderzoek is getracht te valideren of enkele hypotheses rond het concept digitale bronidentiteit standhouden wanneer deze worden voorgelegd aan gebruikers door middel van prototype testing. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Dit onderzoek is aangekondigd in de Kamerbrief ‘voortgangsrapportage domein toegang’ van oktober 2021 (Kamerstukken II, 26643 nr. 788) en dient ter ondersteuning van het beleid op de toekomstige Nederlandse digitale identiteit infrastructuur.