Domeinoverstijgende herstelopgaven DG Samenleving en COVID-19

In vervolg op het traject ‘Nederland na de crisis’ – een dialoog met een groot aantal burgers, maatschappelijke organisaties en deskundigen gedurende het eerste half jaar van 2021 – is in de vorm van domeinoverstijgende “herstelopgaven” gekeken hoe de samenleving sterker uit de crisis kan komen. Daarvoor is op vier thema’s een overkoepelend beeld opgesteld en zijn aanbevelingen voor herstel gedaan om bij nieuw beleid te betrekken. Deze herstelopgaven zijn uitgewerkt in opdracht van de secretarissen-generaal (SGO) door DG Samenleving en COVID-19 in samenwerking met betrokken ministeries en vertegenwoordigers van verschillende bestuurslagen en instanties.

De aanbevelingen richten zich op de thema’s Kwetsbare groepen, Sociale en mentale veerkracht, Gezonde en veilige leefomgeving en Voorbereiding toekomstige pandemische crisis. Daarnaast is op het terrein van “Institutionele verhoudingen tijdens en na crisistijd” in elf essays van wetenschappers en key-players teruggeblikt op de coronacrisis en worden in een twaalfde essay door middel van het trekken van rode draden lessen geleerd die input kunnen vormen voor toekomstig beleid.