Analyse tarief CO2-heffing industrie

Analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) welk tarief voor de CO2-heffing voor de industrie nodig zou zijn om het huidige broeikasgasemissiereductiedoel voor de industrie te kunnen halen, en welk tarief nodig zou zijn om een aangescherpt doel te kunnen halen. Er is expliciet rekening gehouden met interactie-effecten tussen de CO2-heffing en de (beperkte) beschikbaarheid van subsidies via de SDE++.

Analyse tarief CO2-heffing industrie (PDF | 42 pagina's | 547 kB)