De rol van werk in de lokale aanpak van ondermijning

Gemeenten kunnen werk beter inzetten om ondermijnende criminaliteit preventief tegen te gaan als binnen de gemeente er beter samen en outreachend wordt gewerkt, vaak op het gebied van werk en inkomen, en daarbij ook meer verbinding gezocht wordt met lokale werkgevers. Een aantal gemeenten pakt dit al goed op.

Het rapport is opgesteld om te onderzoeken hoe werk als beschermingsfactor tegen ondermijnende criminaliteit door gemeenten beter kan worden ingezet. Het rapport wordt gebruikt om met gemeenten hierover verder het gesprek aan te gaan.