Indicatieve effecten stikstof Delta Corridor

Voor de publieke besluitvorming voor het Delta Rhine Corridor project is een 1e inschatting gemaakt van de stikstofuitstoot en depositie bij aanleg van dit project en de stikstofuitstoot die voorkomen wordt door vervoer via buisleidingen in plaats van andere modaliteiten. Expliciet gaat het hier om een korte inventarisatie om 1e inzichten te krijgen in de uitstoot. Uitgebreid onderzoek naar de milieu-impact van het DRC project wordt in een latere fase uitgevoerd.

Indicatieve effecten stikstof Delta Corridor