Beantwoording Kamervragen over videoconferentie Raad Algemene Zaken 26 mei 2020

Minister Blok beantwoordt vragen over de videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken op 26 mei 2020.

Beantwoording Kamervragen over videoconferentie Raad Algemene Zaken 26 mei 2020 (PDF | 24 pagina's | 146 kB)