Wanneer kom ik in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen?

Als u de gemeentelijke belasting niet kunt betalen, kunt u uw gemeente vragen om kwijtschelding. De gemeente bepaalt van welke belastingen kwijtschelding mogelijk is. Of u daadwerkelijk voor kwijtschelding in aanmerking komt, beoordeelt de gemeente. Hiervoor kijkt de gemeente naar uw vermogen en inkomen en de uitgaven die u moet doen.

Bepalen of u voor kwijtschelding in aanmerking komt

Om te bepalen of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, kijkt de gemeente onder andere naar:

 • Vermogen
  Het vermogen dat u mag behouden zonder belasting te betalen, is overigens wel lager dan om voor bijstand in aanmerking te komen. De kwijtscheldingsregeling is op dat punt strenger. Is het vermogen niet voldoende om de belasting te betalen? Dan rekent de gemeente uit welk bedrag u per jaar kunt missen (betalingscapaciteit). 80% hiervan moet u gebruiken om de belasting te betalen. 
 • Inkomen
  Om te bepalen of uw inkomen te laag is om belasting te kunnen betalen, hanteert de gemeente een inkomensgrens. Informeer bij uw gemeente naar de hoogte van dit bedrag.
 • Vakantiegeld
  De gemeente gaat ervan uit dat uw vakantiegeld 7% van uw netto-inkomen is. Als u meer of minder vakantiegeld krijgt, dan geldt dat percentage (het reëel genoten vakantiegeld). Weet uw gemeente niet dat uw vakantiegeld meer of minder dan 7% van uw netto-inkomen is? Neem dan contact op met uw gemeente. Ontvangt u bijstand? Dan gaat de gemeente uit van minder dan 7% vakantiegeldpercentage.
 • Belasting- of toeslagschulden
  Ook kijkt de gemeente of u belasting- of toeslagschulden heeft. Weet de gemeente niet van uw schuld af? Neem dan contact op met uw gemeente

Bekijk voor meer informatie de Leidraad Invordering. Dit is de basisregeling voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Automatische kwijtschelding

Het is mogelijk dat u automatisch kwijtschelding krijgt van uw gemeentelijke belastingen. Dit hangt af van de gemeente waar u woont. Informeer daarom bij uw gemeente of zij deze regel hanteert. Zolang uw inkomen niet verandert, hoeft u dan in de jaren erna geen belasting te betalen. En u hoeft niet ieder jaar opnieuw een aanvraag voor kwijtschelding te doen. 

Betalingsregeling

Heeft u tijdelijk onvoldoende geld en komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Dan kunt u misschien een betalingsregeling afspreken met de gemeente. Die regeling kan inhouden dat u meer tijd krijgt om de belastingschuld te betalen. U heeft geen recht op zo’n regeling. De gemeente beslist zelf per geval of er voldoende aanleiding voor is.

Kwijtschelding voor kleine zelfstandigen

U kunt als kleine zelfstandige ook in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Uw gemeente kan zelf beslissen of zij gebruikmaakt van deze mogelijkheid. Het is namelijk niet verplicht. U kunt alleen kwijtschelding krijgen van gemeentelijke belastingen die geen relatie hebben met uw onderneming of het beroep dat u uitoefent.

Kwijtschelding is mogelijk als:

 • u een inkomen op of onder het bijstandsniveau heeft;
 • u onvoldoende eigen vermogen heeft.

Het is dan niet meer nodig om een crediteurenakkoord (een gezamenlijk akkoord met alle schuldeisers) te sluiten. Kwijtschelding is ook mogelijk voor provinciale belastingen en belastingen van het waterschap. Voor meer informatie over kwijtschelding neemt u contact op met de instelling die de belasting heft.

Landelijke regels

De gemeente moet bij het vaststellen van kwijtschelding rekening houden met de Leidraad Invordering. Dit is de basisregeling voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Gemeenten kunnen een eigen leidraad opstellen. Zij moeten zich daarbij houden aan de regels uit de basisregeling.

Gemeenten en waterschappen kunnen daar op deze punten van afwijken:

 • Zij kunnen uitgaan van hogere kosten van bestaan (kosten als huur, hypotheek, voeding, kleding en medicijnen) dan landelijk toegestaan. Namelijk 100% in plaats van 90%.
 • Zij kunnen het privévermogen van kleine ondernemers meenemen in de kwijtscheldingsregeling.

De meeste gemeenten hebben een eigen gemeentelijke leidraad voor invordering opgesteld. U kunt deze bij uw gemeente opvragen.