Grote handelsmissie klimaattechnologie bij staatsbezoek aan buurland België

België is voor veel Nederlandse ondernemers een aantrekkelijke markt dicht bij huis. Vooral de vraag naar innovatieve oplossingen voor een snelle transitie naar een klimaatneutrale samenleving biedt veel zakelijke kansen. Van 21 tot en met 22 juni gaan ruim 180 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen mee op handelsmissie naar België. Klimaattechnologie is het centrale thema.

De missie staat onder leiding van minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, is zakelijk missieleider. De missie vindt parallel aan het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan België plaats.

Ook minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zou deelnemen aan de missie, maar helaas heeft hij het staatsbezoek aan België en het werkbezoek aan het agrarisch innovatiecentrum Agropolis moeten afzeggen. Komende week bevinden de onderhandelingen voor het Landbouwakkoord zich in een cruciale afrondende fase en daar moet de minister van LNV bij aanwezig zijn. Minister Adema blijft nauw contact houden met zijn collegaminister in België en bekijkt of een bezoek aan de Belgische landbouwsector op een later moment mogelijk is.

Samenwerking tussen koplopers

Bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in groene waterstof en in duurzame landbouw, bouw en mobiliteit nemen deel aan de missie. Nederland en België zijn koploper in Europa op het gebied van wetenschap, innovaties en circulaire economie.

Minister Schreinemacher: “De handelsmissie en het staatsbezoek zijn een bevestiging van de uitstekende relaties met onze zuiderburen. We zijn vaak partners op Europees niveau, maar ook als het gaat om handel: het is een mkb-markt bij uitstek. We staan allebei voor dezelfde opdracht als het gaat om de energietransitie en het verminderen van de CO2-uitstoot. België heeft een grote vraag naar slimme oplossingen daarvoor. Daar zijn dus genoeg mogelijkheden voor innovatieve Nederlandse bedrijven. De missie is bedoeld om ons bedrijfsleven te helpen contacten te leggen en kansen te verzilveren. Samenwerking tussen Nederlandse en Belgische bedrijven en kennisinstellingen is ook goed voor onze gezamenlijke concurrentiepositie wereldwijd.”

Minister Adema: ‘‘Met België onderhouden we natuurlijk al bijzonder goede betrekkingen. En in de landbouw staan we voor vergelijkbare opgaven: toekomstperspectief bieden voor boeren om zo een bijdrage te leveren aan een duurzame voedselproductie. Tijdens de missie gaat een grote delegatie van ketenpartijen, kennisinstellingen, NGO’s en experts uit de boerenpraktijk met elkaar in gesprek om van elkaar te leren en ideeën uit te wisselen. Bijvoorbeeld over duurzame agrarische verdienmodellen, het vergroten van het draagvlak voor de landbouwtransitie en het verder verbeteren van de landbouwketens in België en Nederland.”

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: “België is als zuiderbuur een van onze belangrijkste handelspartners. De historische, culturele en economische banden zijn sterk en Belgische en Nederlandse bedrijven werken al op tal van terreinen samen. Zo hebben België en Nederland de krachten gebundeld om samen aan innovatieve oplossingen te werken voor de transitie naar een duurzame toekomst. Bijvoorbeeld wat betreft de productie en toepassing van groene waterstof, waarop zowel België als Nederland grote ambities hebben. En met de havens van Antwerpen en Rotterdam hebben beide landen belangrijke hubs in handen om deze transitie tot een succes te brengen. De economische missie biedt dé gelegenheid om deze en andere duurzame samenwerkingsverbanden tussen Belgische en Nederlandse bedrijven verder te versterken.”

Via de handelsmissie kunnen Nederlandse en Belgische bedrijven kennis en expertise uitwisselen, bijvoorbeeld als het gaat om land- en tuinbouw en groene waterstof. Dit kan leiden tot mogelijkheden voor samenwerking en zakendoen in de toekomst. Beide landen willen belangrijk zijn in de Europese maakindustrie van groene waterstof. Nederland heeft de ambitie om een centrale positie te verwerven in de internationale waterstofmarkt. Samen optrekken met omliggende landen is daarbij essentieel.

Transitie in België

België en Nederland zijn elkaars tweede handelspartner en buitenlandse investeerder. De Nederlandse handel en investeringen in België zijn goed voor ruim 320.000 banen in België. Andersom creëert België ruim 250.000 banen in Nederland. Tien procent van de Nederlandse export gaat naar België, meer dan naar de VS, China en Brazilië samen.

Net zoals Nederland staat België als sterk geïndustrialiseerd en dichtbevolkt land voor de uitdaging om steden, industrie en landbouw te verduurzamen en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit biedt kansen voor Nederlandse ondernemers. Zo worden in de regio Antwerpen de komende jaren miljarden geïnvesteerd in mobiliteit. Bijvoorbeeld in het verder uitbouwen van de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en het verbeteren van faciliteiten voor fietsers. Ook wil België naast circulaire bouw ook grootschalige renovaties doorvoeren en hernieuwbare bouwgrondstoffen toepassen, zoals hout, vlas en stro.

Gezamenlijk Climate Tech Forum

Meer dan 500 bedrijven, kennisinstellingen en organisaties zijn aanwezig bij het Climate Tech Forum dat onderdeel is van de handelsmissie. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima zijn aanwezig bij de opening van het forum. Ook het Belgische vorstenpaar is aanwezig. De deelnemers krijgen de kans om Belgisch-Nederlandse samenwerkingen te verkennen op het gebied van groene waterstof, klimaatneutrale bouw, slimme en duurzame mobiliteit en toekomstgerichte landbouw.

Verder staat er in Antwerpen een Ronde Tafel op het programma met Belgische en Nederlandse bedrijven. De tafel staat in het teken van ‘Havenregio’s en Energietransitie’ waar in het bijzonder wordt ingegaan op samenwerking tussen België en Nederland op het gebied van groene waterstof.