Privacyverklaring ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doel verwerking persoonsgegevens

Het ministerie van Buitenlandse Zaken verwerkt persoonsgegevens ter vervulling van haar publieke taken van algemeen belang.

Uitwisseling van gegevens

De uitvoering van de wettelijke taak kan met zich meebrengen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken gegevens, inclusief uw persoonsgegevens, deelt met andere organisaties. Dit gebeurt op basis van een van de grondslagen uit de AVG. Bijvoorbeeld als het ministerie van Buitenlandse Zaken gegevens verstrekt aan andere overheidsinstanties als dat noodzakelijk is voor consulaire handelingen, onderzoek naar onregelmatigheden met reisdocumenten of strafrechtelijk onderzoek.

Informatie over gegevensverwerking

Het ministerie van Buitenlandse Zaken informeert u in beginsel als zij gegevens van u gaat verwerken.

Beveiliging persoonsgegevens

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens die zij onder zich heeft.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bewaart uw persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw privacyrechten

In de volgende situaties kunt u een verzoek indienen:

  • U wilt weten welke persoonsgegevens we van u verwerken
  • U wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen
  • U wilt persoonsgegevens laten verwijderen
  • U wilt dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken
  • U wilt bezwaar maken

Uw verzoek kunt u via het emailadres djz-nr@minbuza.nl of via de post indienen, het postadres is:

Ministerie van Buitenlandse Zaken
DJZ
Postbus 20061
2500 EB Den Haag

Wij behandelen uw verzoek binnen 1 maand. Doet u een beroep op een of meer van uw privacyrechten, vergeet dan niet een bewijs van uw identiteit mee te sturen zonder vermelding van uw BSN-nummer.
Meer informatie over uw privacyrechten vindt u op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens

Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Deze functionaris houdt intern toezicht op de naleving van privacywetgeving.

U kunt contact met deze functionaris opnemen via het emailadres fg@minbuza.nl of per post:

Functionaris voor de Gegevensbescherming
Ministerie van Buitenlandse Zaken
VCI
Postbus 20061
2500 EB Den Haag