Commissie Defensie Materieel Ontwikkeling (CODEMO)

Door  gebrek aan financiering is het voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf niet altijd makkelijk te starten met de ontwikkeling van innovatieve militaire producten die aansluiten bij de behoefte van het Ministerie van Defensie. 

Met de oprichting van de Commissie Defensie Materieel Ontwikkeling (CODEMO) in 2010 heeft Defensie een fonds ingesteld dat bedrijven kan helpen kansrijke producten tot een succes te maken.

Royalty-regeling

CODEMO beoordeelt aan de hand van criteria ingediende projectvoorstellen van bedrijven. Zodra de commissie een voorstel goedkeurt, gaat het project het verwervingstraject in. Defensie financiert de helft van de productontwikkeling. Het doel is een bruikbaar product te ontwikkelen dat Defensie daadwerkelijk gaat afnemen.  In ruil voor de financiële bijdrage spreken CODEMO en het bedrijf een royalty-regeling af. De opbrengsten uit de royalty-regeling vloeien terug naar het CODEMO budget, waarmee Defensie in de toekomst nieuwe initiatieven kan blijven ondersteunen.

Criteria projectvoorstel

CODEMO verwacht de volgende aspecten terug te zien in een projectvoorstel :

 • Duidelijke doelstelling en omschrijving van de werkzaamheden.
 • Duidelijke relatie met een operationele behoefte die voortvloeit uit de hoofdtaken van de krijgsmacht. Het noemen van een concrete behoeftesteller (bijvoorbeeld een Point of Contact bij de Koninklijke Marine) versnelt het proces.
 • Duidelijke en toetsbare beslismomenten/mijlpalen.
 • Realistische tijdsplanning.  
 • Kostenspecificatie.  
 • Omschrijving van de commerciële perspectieven/marktverwachting.

CODEMO adviseert de volgende toetsingscriteria in het projectvoorstel  aan de orde te stellen:

 • Het project moet in technisch of technologisch opzicht voor Nederland nieuw en innovatief zijn. Hoogtechnologische projectvoorstellen scoren daarom hoog.
 • Het project moet in beginsel aansluiten bij de in de Defensie Industrie Strategie geïnventariseerde prioritaire technologiegebieden.
 • Het project moet een bijdrage leveren aan een versterking van de Nederlandse (kennis)economie.
 • Voor het project bestaat een reëel perspectief op (internationale) verkoop van het ontwikkelde product aan derden.
 • Het project moet voor de betrokken onderneming beheersbare technische risico's inhouden met een redelijke kans van slagen, zowel in productietechnisch als in commercieel opzicht.
 • Het project heeft een zodanige financiële omvang dat in principe slechts een beperkt deel van het beschikbare CODEMO budget in beslag wordt genomen.
 • Het project mag geen duplicatie zijn van andere lopende projecten.
 • De uitvoering van het project vindt in beginsel in Nederland plaats.

Voorbeelden

Voorbeelden van producten die inmiddels door CODEMO zijn goedgekeurd zijn de ontwikkeling van een prototype voor een mortiersimulator en een prototype van een op akoestische vector sensoren gebaseerd geautomatiseerd waarnemingssysteem ten behoeve van het target practicing met mortieren.

Meer informatie
Voor het indienen van een projectvoorstel of vragen kunt u mailen naar codemo@mindef.nl.