Defensie als inkopende organisatie

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf, de 4 krijgsmachtdelen, het Commando Materieel en IT (COMMIT)  en het Defensie Ondersteuningscommando. De aanschaffing van materieel wordt gedaan door de aanbestedende diensten van COMMIT, het Defensie Ondersteuningscommando en de krijgsmachtdelen.

Defensie is niet alleen een grote, maar ook een zeer diverse inkoper. De producten die Defensie inkoopt, zijn te verdelen in militaire en civiele producten. Bij militaire producten, zoals fregatten en jachtvliegtuigen, gaat het om een relatief klein aantal aanschaffingen die elk een grote tot zeer grote opdrachtwaarde vertegenwoordigen.

Over het algemeen betreft het hier grote investeringsprojecten. Bij deze projecten kunt u als leverancier betrokken worden maar ook als toeleverancier. In dat laatste geval wordt u niet rechtstreeks gecontracteerd door Defensie maar door de hoofdleverancier.

Assortimentsmanagement

Alle producten, diensten en werken zijn uniek belegd en binnen Defensie ondergebracht in assortimenten. Elk assortiment is toegewezen aan een beheerder. 

Producten en diensten die binnen de gehele defensieorganisatie worden gebruikt worden zoveel mogelijk gebundeld. Hiervoor worden door de assortimentsbeheerder defensiebrede raamovereenkomsten gesloten op basis waarvan alle defensieonderdelen afroepen kunnen doen.

Rijksbreed categoriemanagement

In het kader van Gezamenlijk slimmer inkopen - onderdeel van de door de Coördinerend Directeuren Inkoop (CDI’s) opgestelde rijksbrede strategische agenda – wordt rijksbreed categoriemanagement ingevoerd.

Categoriemanagement houdt kort samengevat in: het op basis van behoeftestellingen van de individuele departementen door één departement zorgen voor rijksbrede behoeftebepaling, behoeftevervulling, contractbeheer enzovoorts van een bepaalde categorie goederen of diensten. In feite komt dit overeen met wat binnen Defensie onder assortimentsmanagement wordt verstaan.