Algemene Voorwaarden

Bij het verstrekken van opdrachten worden door Defensie verschillende voorwaarden gesteld. Bij niet-complexe opdrachten en opdrachten met een geringe omvang worden doorgaans algemene voorwaarden gehanteerd, ook wel standaard inkoopvoorwaarden genoemd.

Afhankelijk van de aard van de opdracht zijn er verschillende sets algemene voorwaarden. Hieronder volgen de belangrijkste sets algemene voorwaarden die op dit moment door Defensie worden gehanteerd:

 • Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV 2012)
  Deze voorwaarden worden toegepast op opdrachten in de bouw.
 • Algemene rijksinkoopvoorwaarden (ARIV 2018)
  Deze voorwaarden worden toegepast bij de aankoop van roerende zaken. Deze voorwaarden zijn overigens rijksbreed van toepassing.
 • Algemene rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI 2018)
  Deze voorwaarden worden toegepast bij dienstverleningsopdrachten zoals organisatie-adviesdiensten. Evenals de ARIV zijn ook de ARVODI rijksbreed van toepassing.
 • Algemene voorwaarden voor de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van het ministerie van Defensie (AVWD 2021)
  Deze voorwaarden kunnen worden gebruikt bij het contracteren van opdrachtnemers voor de uitvoering van werkzaamheden aan zaken die in het bezit zijn van het ministerie van Defensie, zoals onderhoudswerkzaamheden en modificaties. 
 • Algemene voorwaarden voor de inhuur van personen (AVIP 1999)
  Deze voorwaarden worden gehanteerd bij de inhuur van (tijdelijk) personeel. Een belangrijk verschil met de AVWD is dat bij de AVIP geen sprake is van de uitvoering van werkzaamheden aan roerende zaken.
 • Algemene rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2022 (ARBIT 2022)
  Deze voorwaarden worden toegepast voor het verstrekken van IT-opdrachten en de inkoop van IT-producten door de Rijksoverheid.  Er is ook een modelovereenkomst ARBIT beschikbaar.

Bij complexe opdrachten en omvangrijke opdrachten kan doorgaans niet worden volstaan met toepassing van algemene voorwaarden. Bij dergelijke opdrachten worden de voorwaarden vastgelegd in een maatwerkcontract dat is toegesneden op de complexheid en omvang van de betreffende opdracht.