Een klacht indienen over het ministerie van Economische Zaken

U heeft er recht op dat het ministerie van Economische Zaken (EZ) u correct behandelt. Als dat niet het geval is, kunt u bij het ministerie een klacht indienen. Dat is vastgelegd in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Intern klachtrecht

Als u een klacht heeft, krijgt het desbetreffende bestuursorgaan eerst de kans zelf de klacht af te handelen: het intern klachtrecht.

Schriftelijke klachten met betrekking tot gedragingen van het ministerie van Economische Zaken (uitsluitend over het kerndepartement) die bij het ministerie zelf zijn ingediend, worden door de betrokken dienstonderdelen met begeleiding van de directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) behandeld. Deze interne klachtprocedures worden bij WJZ geregistreerd.

Formele procedure

U kunt een klacht zowel mondeling als schriftelijk indienen. Alleen voor schriftelijke klachten is er een formele procedure:

  • U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw klacht.
  • Iemand die niet betrokken was bij datgene waar de klacht over gaat, behandelt de klacht.
  • Zowel de klager als de beklaagde worden in de gelegenheid gesteld gehoord te worden, tenzij de klager aangeeft dit niet te willen.

De klacht dient in principe binnen 6 weken te zijn afgehandeld.

Als u niet tevreden bent over de interne afhandeling van uw klacht of het resultaat daarvan dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

Adres

Een klacht over een gedraging van het ministerie van Economische Zaken kunt u richten aan:

Ministerie van Economische Zaken
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Vermeld bovenaan uw brief duidelijk dat het om een klacht gaat.