Een klacht indienen over het ministerie van Financiën

De medewerkers van het ministerie van Financiën zetten zich in om u zo goed mogelijk te helpen. Bent u niet tevreden over de dienstverlening of de manier waarop u door een medewerker van het ministerie bent behandeld? Dan kunt u bij het ministerie een klacht indienen. 

Klachten moeten gaan over (het nalaten van) een gedraging van een bestuursorgaan tegenover uzelf of iemand anders. Een klacht kan bijvoorbeeld zijn dat u geen antwoord heeft gekregen op uw brief of dat een toezegging niet of niet volledig is nagekomen.

U kunt geen klacht indienen over beleid. U kunt contact opnemen met de Rijksoverheid met vragen of opmerkingen over beleid

Klachtbehandeling bij het ministerie

Schriftelijke klachten met betrekking tot gedragingen van medewerkers van het ministerie van Financiën, worden door de betrokken dienstonderdelen behandeld. 

Voor klachten over de Belastingdienst, Toeslagen of Douane verwijzen wij u naar de website van de betreffende organisaties. 

Procedure

U kunt een klacht zowel mondeling als schriftelijk indienen. Klaagschriften kunnen zowel informeel als formeel worden afgehandeld. Is de klacht naar uw tevredenheid telefonisch of schriftelijk afgehandeld? Dan is geen formele procedure nodig.

Leent uw klaagschrift zich niet voor zo’n informele afhandeling? Of bent u daarmee niet tevreden? Dan volgt een formele procedure. De formele procedure verloopt op hoofdlijnen als volgt: 

  • u krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw klacht;
  • iemand die niet betrokken was bij de gedraging waar de klacht over gaat, behandelt de klacht;
  • zowel de klager als de beklaagde worden in de gelegenheid gesteld gehoord te worden, tenzij de klager of beklaagde aangeeft dit niet te willen.

De klacht dient in principe binnen 6 weken (of 10 weken als de beslistermijn is uitgesteld) te zijn afgehandeld.

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is afgehandeld? Dan kunt u zich, binnen 1 jaar na de reactie op uw klacht, wenden tot de Nationale ombudsman.

Contactadres

Een klacht over een gedraging van het ministerie van Financiën kunt u richten aan:

Ministerie van Financiën
T.a.v. Directie Juridische Zaken
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Vermeld bovenaan uw brief duidelijk dat het om een klacht gaat. Laat ons weten over wie u klaagt en waarom. Geef hierbij uw naam, adres en telefoonnummer door.

U kunt uw klacht ook indienen via het contactformulier.