Internetconsultatie aanpassingen bedrijfsopvolgingsregeling gestart

Het kabinet wil in het pakket Belastingplan 2025 met 3 maatregelen komen die de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling (DSR) eenvoudiger en robuuster maken. Dit doet het demissionaire kabinet naar aanleiding van een evaluatie uit 2022. De maatregelen worden nu voorgelegd voor internetconsultatie. Van 19 april tot en met 19 mei 2024 kan men reageren op de voorstellen.

De BOR en DSR zijn belastingregelingen voor ondernemers die hun bedrijf willen overdragen aan de volgende generatie. Het kabinet vindt het belangrijk om deze regelingen te behouden, maar wil ze ook toekomstbestendiger maken. Het gaat om de volgende 3 maatregelen:

Ten eerste wordt de toegang tot de BOR en DSR beperkt tot gewone aandelen met een minimaal belang van 5%. Ten tweede, wordt onbedoeld gebruik van de BOR via rollatorinvesteringen en dubbel-BOR tegengegaan en ten derde wordt de bezits- en voortzettingseis in de BOR versoepeld.

Eenvoudiger, robuuster en tegengaan oneigenlijk gebruik

Op dit moment kan iedereen met een aanmerkelijk belang gebruik maken van de BOR, ongeacht hoe klein dit pakket is. Maar bij een klein aanmerkelijk belang is eerder sprake van beleggen dan van ondernemen. Daarom stelt het kabinet voor om per 2026 de toegang tot de BOR en de DSR te beperken tot gewone aandelen met een minimaal belang van 5% van het geplaatste kapitaal.

Daarnaast is gebleken dat de BOR in de huidige vorm wordt gebruikt op een manier waarvoor de BOR niet is bedoeld. Dit gebeurt door zogeheten rollatorinvesteringen en dubbel-BOR. Bij rollatorinvesteringen koopt een ouder familielid voor een groot bedrag een bedrijf met als voornaamste doel besparing van de erfbelasting door de beoogde erfgenaam. Er is dan geen sprake van daadwerkelijke bedrijfsopvolging. Het kabinet stelt daarom voor om de minimumbezitstermijn van momenteel 1 jaar bij overlijden en 5 jaar bij schenking te verlengen. Dit geldt voor erflaters en schenkers (ruim) boven de AOW-gerechtigde leeftijd. Bij de dubbel-BOR schenken ouders bijvoorbeeld hun bedrijf aan hun kind, kopen dit vervolgens terug waarna ze dit wederom via de BOR schenken aan het kind. Omdat er ook andere varianten van dubbel-BOR mogelijk zijn, stelt het kabinet een antimisbruikbepaling voor. Deze is van toepassing voor alle situaties dat iemand een onderneming verkoopt en later weer met toepassing van de BOR erft of geschonken krijgt.

Versoepelingen

De 3e maatregel neemt knelpunten voor ondernemers weg door versoepeling van de bezits- en voortzettingseis. Zo wordt het makkelijker gemaakt om te herstructureren in de bezitsperiode en in de voortzettingsperiode. Als de juridische vorm van de onderneming verandert (verandering van de structuur of verandering van de rechtsvorm) hoeft dit geen belemmering te zijn voor de BOR. Daarnaast wordt ook de minimum voortzettingstermijn verkort per 1 januari 2025, van 5 naar 3 jaar. 

Internetconsultatie

Voordat het wetsvoorstel verder gaat in de politieke besluitvorming hecht het kabinet veel waarde aan de inbreng van belanghebbenden en andere betrokkenen op dit voorstel. Om deze reden start er op 19 april een internetconsultatie die loopt tot en met 19 mei 2024. Belanghebbenden en andere betrokkenen kunnen hier hun mening, advies of opmerkingen kwijt.