Afspraken met LyondellBasell over versnelde vermindering van CO2-uitstoot

Internationaal chemiebedrijf LyondellBasell wil via de maatwerkaanpak de komende 6 jaar grote verduurzamingsstappen gaan zetten bij haar fabrieken in de regio Rotterdam-Moerdijk. Voor 2030 wil het bedrijf zijn CO2-uitstoot verminderen met 0,35 tot 0,55 megaton. Dit betekent een reductie van 35 tot 55% ten opzichte van de uitstoot in 2020. De intentieverklaring tussen het Rijk, de provincie en het bedrijf is vandaag op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in Den Haag getekend. Het is de 9e afgeronde Expression of Principles (EoP) binnen de Nederlandse maatwerkaanpak tot nu toe.

De intentieverklaring is een belangrijke stap om tot concrete en bindende maatwerkafspraken te komen tussen het Rijk en LyondellBasell om sneller minder CO2 uit te stoten en bij te dragen aan een duurzame economie en een gezonde leefomgeving.

Gebruik van groene elektriciteit en waterstof

LyondellBasell heeft in Nederland 5 productielocaties, het hoofdkantoor voor Europa en Azië en zorgt voor ongeveer 1.950 banen. In Nederland verwerkt LyondellBasell grondstoffen die nodig zijn voor onze dagelijkse producten zoals wasmiddelen, matrassen, sportschoenen en cosmetica, maar ook voor biobrandstoffen, isolatiematerialen en windmolenbladen. Om het productieproces in de fabrieken in het cluster Rotterdam-Moerdijk te verduurzamen worden 3 routes onderzocht.

De 1e route is het gedeeltelijk overstappen naar groene elektriciteit. Hiervoor wil het bedrijf de mogelijkheden onderzoeken om installaties om te bouwen die nu nog gebruikmaken van fossiele brandstoffen. De 2e route is het gedeeltelijk overstappen van aardgas naar waterstof als brandstof. Als mogelijke 3e route wordt gekeken of Carbon Capture and Storage (CCS) ingezet kan worden als tussenstap in de verduurzaming, met name als de randvoorwaarden voor de eerste 2 routes op korte termijn niet toereikend zijn.

Uiteindelijk wil het bedrijf volledig overstappen op het gebruik van groene elektriciteit en waterstof in productieprocessen, waardoor er dan helemaal geen CO2 meer wordt uitgestoten.

Stoomnetwerk

LyondellBasell is daarnaast met andere bedrijven van plan te investeren in een stoomnetwerk, waarbij de uitwisseling van restwarmte tussen industriële bedrijven mogelijk wordt. Hierdoor hoeven deze bedrijven in het cluster zelf geen of minder stoom op te wekken. Met dit project kan aardgas worden bespaard en daarmee CO2 en stikstof gereduceerd.

Naast de voorgenomen CO2-reductie is LyondellBasell van plan om ook op andere manieren bij te dragen aan verduurzaming en een gezonde leefomgeving in 2030. Zoals door met biogrondstoffen het productieproces versneld circulair te maken, meer te investeren in mechanische en chemische recycling zoals nu al gebeurt in een fabriek in Geleen. Of te kijken naar mogelijkheden om met de Carbon Capture and Utilization (CCU)-methode CO2 te hergebruiken in plaats van op te slaan.

Op dit moment is de stikstofuitstoot van LyondellBasell al laag en onder de wettelijke grens. Deze neemt in de komende jaren verder af door het gebruik van stoom geproduceerd uit restwarmte in plaats van aardgas en de bouw van nieuwe installaties. Ook gaat onderzoek naar verdere reductiemogelijkheden door.

Vervolgstappen maatwerkaanpak

Deze intentieverklaring is een belangrijke eerste stap van de maatwerkaanpak en werkt toe naar bindende afspraken. Met de maatwerkaanpak maakt het kabinet ambitieuze afspraken met de grootste industriële uitstoters om hun CO2-uitstoot extra en sneller te verminderen en daarnaast bij te dragen aan een gezonde, schone en veilige leefomgeving. Het kabinet streeft ernaar om halverwege 2024 duidelijkheid te hebben en de ambities van bedrijven te kunnen vertalen naar bindende, individuele maatwerkafspraken.