Privacyverklaring ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt verschillende persoonsgegevens, afhankelijk van het verwerkingsdoel.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten, omdat u deze zelf aan ons verstrekt en/of omdat dit onze wettelijk taak is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het betreffende verwerkingsdoel. IenW kan gegevens wel langer bewaren en gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van het beschreven doel of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. IenW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u, of een door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek indienen door brief of email te sturen aan:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Afdeling Maatschappelijke Correspondentie
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

E: avg@minienw.nl

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Uitgebreide uitleg over deze rechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.