Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Zeewolde

In Zeewolde (provincie Flevoland) is bij vleeseenden vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen wordt het bedrijf geruimd. Het gaat om circa 21.000 dieren. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Op 4 november jl. was er ook een besmetting in Zeewolde. De besmetting van dit nieuwe bedrijf is aan het licht gekomen door screening van dit bedrijf door de NVWA vanwege de ligging ervan binnen het 3 km gebied van het bedrijf van gisteren. Daarnaast bleek vandaag dat enkele dieren klinische verschijnselen hadden. Dat was reden om het bedrijf ook te bemonsteren. Er vallen geen nieuwe bedrijven binnen de beperkingszone rondom dit bedrijf.
Er was in de zone van 10 km rond het bedrijf al een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd, deze blijft in stand. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast geldt ook een jachtverbod in dit gebied.

Deskundigengroep dierziekten

Naar aanleiding van de besmettingen van afgelopen week heeft minister Schouten de deskundigengroep dierziekten gevraagd een nieuwe risicobeoordeling- en duiding te maken van de huidige situatie. De deskundigen beoordeelden het risico op insleep van hoogpathogene vogelgriep op pluimveebedrijven begin vorige week in als hoog. De nieuwe risicobeoordeling volgt begin volgende week.

Landelijke maatregelen

Er geldt een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels. Zie ook de toelichting van de regeling voor meer informatie.
De landelijke ophok- en afschermplicht is nog steeds van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten en loopvogels). Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor commercieel gehouden fazanten en loopvogels, geldt een afschermplicht. Hierbij moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden. Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.
Voor houders van leghennen, vermeerderingsdieren, vleeskuikens en eenden geldt nog steeds een aangescherpte meldplicht. Hierbij moeten pluimveehouders eerder melding maken bij de NVWA van uitval van hun pluimvee, waardoor besmettingen met vogelgriep eerder aan het licht kunnen komen en de kans op verspreiding kleiner wordt.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmettingen op de bedrijven in Zeewolde heeft de NVWA een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek nog aanvullende maatregelen genomen. Deze eventuele aanvullende maatregelen worden via een update in dit persbericht, en via de online kanalen van het ministerie van LNV, gemeld.