Het Nationaal Programma Landelijk Gebied komt ter inzage beschikbaar

Van 16 januari tot en met 26 februari 2024 wordt het ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) ter inzage gelegd. De stukken zijn via onderstaande link nu al te downloaden. Tijdens deze zes weken kan iedereen reageren op de aanpak en uitgangspunten van het conceptprogramma. Met deze aanpak werken Rijk en provincies, samen met inwoners en ondernemers, aan een landelijk gebied met duurzame landbouw en andere economische activiteiten, en met een grote diversiteit aan planten en dieren, schoon water en gezonde natuur. Dat laat Christianne van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof, vandaag in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Minister Van der Wal: “We maken de komende jaren keuzes om ons landelijk gebied sterk en gezond te krijgen. De impact van deze keuzes kan groot zijn op de mensen die er wonen, werken en recreëren. Daarom vind ik het belangrijk om alle betrokkenen hierin goed mee te nemen en te horen wat mensen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied vinden. Door het programma nu ter inzage te leggen, hoop ik dat we waardevolle input kunnen ophalen waarmee een volgend kabinet een besluit kan nemen over het programma waarmee we een sterke economie en veerkrachtige landbouw in balans brengen met gezonde natuur en een schone leefomgeving”.

Basis voor gebiedsgerichte aanpak

Voor de natuur én de samenleving is het belangrijk dat we blijven werken aan een gezond en sterk landelijk gebied. Het ontwerp-NPLG helpt om provincies, ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners duidelijkheid te geven over wat we gezamenlijk willen doen om onze water-, natuur- en klimaatdoelen te halen. Ook geeft het inzicht in welke instrumenten provincies kunnen inzetten om de provinciale doelen te realiseren. De provincies maken vervolgens met hun Provinciale Programma’s Landelijk Gebied (PPLG), samen met alle betrokkenen, concrete plannen per gebied. Ze werken de doelen en keuzes verder uit, en beschrijven hoe ze dat gaan doen. Het ter inzage leggen van het ontwerp NPLG voorkomt tijdverlies bij deze gebiedsgerichte aanpak.

Om de NPLG-doelen te halen, zal echter meer nodig zijn. Helder perspectief voor de landbouwsector en financiële ondersteuning om de transitie vorm te geven zijn belangrijke voorwaarden. Omdat het kabinet demissionair is, kan hier op dit moment beperkt verder invulling aan worden gegeven. Wel worden op dit moment de koploperprojecten van de provincies, met maatregelen die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden, beoordeeld door Wageningen Economic Research. Het kabinet wil begin volgend jaar een voorstel naar de Kamer sturen om middelen toe te voegen aan de LNV-begroting voor maatregelen met een forse bijdrage aan de natuur-, water- en klimaatdoelen.

Reacties voor de verdere besluitvorming

De terinzagelegging van het ontwerp-NPLG is een belangrijk moment: de reacties en geluiden die het kabinet uit de samenleving ophaalt, worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het programma en vormen belangrijke input voor besluitvorming door een volgend kabinet. Ook kan het ontwerp-NPLG, dankzij de terinzagelegging, mee in de bredere ruimtelijke puzzel die het komend jaar wordt gelegd aan de hand van diverse Rijksprogramma’s (waaronder het NOVEX en de nieuwe nota ruimte).

Nieuw in het ontwerp-NPLG

Het ontwerp-NPLG is een vervolg op de startnotitie (juni 2022) en het ontwikkeldocument (november 2022) die eerder zijn gepubliceerd. Ten opzichte van het ontwikkeldocument zijn de richtinggevende doelen, waaronder die voor natuurareaal, verder uitgewerkt als hulpmiddel voor provincies om de gebiedsplannen verder vorm te geven. Passende financiering is een belangrijke voorwaarde voor de daadwerkelijke invulling daarvan. Daarnaast bevat het ontwerpprogramma ruimtelijke keuzes over hoe er toegewerkt wordt naar die doelen, zoals het zorgvuldig omgaan met landbouwgrond. Naast het ontwerp-NPLG wordt ook het bijbehorende plan-milieueffectrapport (planMER) ter inzage gelegd. Een planMER is een milieueffectrapport dat wordt gemaakt voor een vast te stellen plan of programma om zo de milieueffecten inzichtelijk te maken.