Privacyverklaring ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Dit is de privacyverklaring van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN). Hierin leest u hoe LVVN met uw persoonsgegevens omgaat, welke rechten u heeft en bij wie u terecht kunt met vragen.


Lees meer over cookies bij het gebruik van deze website.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij de uitoefening van de publieke taken van de overheid, als u contact heeft met het ministerie of als u gebruik maakt van de diensten van LVVN kunnen van u persoonsgegevens worden verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of gegevens die met u in verband kunnen worden gebracht. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, telefoonnummer of uw e-mailadres. Ook uw burgerservicenummer (BSN) is een persoonsgegeven. 

Privacy principes van het ministerie van LVVN

LVVN gaat zorgvuldig om met uw gegevens en heeft daartoe de volgende privacy principes geformuleerd die worden gevolgd bij het verwerken van persoonsgegevens:

LVVN stelt u als betrokkene centraal

De verwerking van persoonsgegevens moet ten dienste van de betrokkene(n) staan. Bij het opzetten en beheren van registraties kijkt LVVN altijd naar het belang van de betrokkene en het risico dat betrokkene loopt. Daarom worden persoonsgegevens alleen verzameld als dat echt nodig is en niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. 

LVVN verwerkt alleen persoonsgegevens met een rechtmatige grondslag

De belangrijkste grondslag op basis waarvan LVVN uw persoonsgegevens verwerkt, is om de bij wet toegekende publieke taken uit te kunnen oefenen. Een andere grondslag op basis waarvan LVVN gegevens verwerkt is om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. In sommige gevallen verwerkt LVVN uw gegevens als u daar expliciete toestemming voor heeft gegeven.

LVVN verwerkt alleen persoonsgegevens als dat verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld

Doelbinding is essentieel en houdt in dat persoonsgegevens alleen verzameld mogen worden voor een ‘welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd’ doel. Het doel waarvoor gegevens zijn verzameld bepaalt welk gebruik is toegestaan en welk gebruik niet. Dat betekent dat niet méér persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden dan dat nodig is voor een specifiek doel en die gegevens ook niet langer worden bewaard dan voor dit doel noodzakelijk.

LVVN is transparant

LVVN informeert u tijdig over welke persoonsgegevens, voor welk doel en op basis van welke grondslag worden verwerkt. Een overzicht van de gegevensverwerkingen waarvoor LVVN verantwoordelijk is, vindt u in het AVG Verwerkingsregister

LVVN waarborgt uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. In sommige gevallen kunt u vragen uw gegevens te verwijderen, over te dragen of de verwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken bij bijzondere persoonlijke omstandigheden. Als LVVN gebruik maakt van geautomatiseerde besluitvorming, dan heeft u ook het recht om hieraan niet te worden onderworpen.

Contact over uw rechten?

U kunt van uw rechten gebruik maken door een verzoek te sturen naar LVVN. Vermeld daarbij van welk recht u gebruik wilt maken en om wat voor persoonsgegevens het gaat. U ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, een reactie op uw verzoek. U kunt uw verzoek per mail indienen of door een brief te sturen naar:

AVG verzoek
Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Postbus 20401
2500 EK Den Haag 

Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u hiertegen bezwaar en beroep instellen. Zie hier meer over bezwaar en beroep.

LVVN is zorgvuldig bij het verstrekken aan derden

LVVN neemt de grootste zorgvuldigheid en terughoudendheid in acht als het gaat om het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derde partijen. Zonder de rechtmatigheid te toetsen worden geen gegevens gedeeld met externe partijen. Als LVVN gegevens deelt met een derde partij, worden passende afspraken gemaakt om de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens te borgen.

LVVN beveiligt uw gegevens

LVVN neemt passende technische en organisatorische maatregelen bij de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens. Als bij nieuw beleid of nieuwe systemen privacy risico’s worden voorzien wordt een privacy- en informatiebeveiligingsanalyse opgesteld en worden op basis daarvan beschermende maatregelen genomen. LVVN maakt gebruik van nationale en internationale standaarden en richtlijnen voor het beveiligen van informatie, waaronder uw persoonsgegevens. LVVN evalueert ook regelmatig of de beveiliging nog passend is en bij eventuele incidenten wordt actie ondernomen. 

LVVN past privacy by design toe

LVVN wil in een vroeg stadium zowel technisch als organisatorisch een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens bewerkstelligen. Dit houdt in dat vanaf de ontwikkeling van beleid tot aan de uitvoering hiervan aandacht moet zijn voor privacy. In het bijzonder bij ICT-producten en -diensten wordt al in de ontwerpfase  rekening gehouden met privacyaspecten. Data-minimalisatie is hierbij een belangrijk uitgangspunt: er worden niet méér persoonsgegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking.

LVVN toont zijn principes aan

LVVN maakt voor iedereen zichtbaar dat het zich houdt aan deze privacy principes. Toezichthouders, politiek en publiek mogen LVVN altijd vragen om uitleg en uitwerking van deze principes.

Bewaartermijnen

LVVN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Soms is LVVN verplicht om uw gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld vanwege de Archiefwet.

Social media/externe platforms

LVVN maakt voor zijn dienstverlening via internet en social media gebruik van externe platforms, zoals X en LinkedIn. LVVN vindt het belangrijk te melden dat het geen invloed heeft op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. LVVN adviseert u geen onnodige privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms.

Leveranciers

LVVN verwacht ook dat haar leveranciers zich inspannen om de hoogste prioriteit te geven aan het beschermen van persoonsgegevens In deze beknopte gids leest u er meer over.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is in de Nederland de toezichthouder op de naleving van de AVG. Naast eerder genoemde rechten, heeft u altijd het recht om bij de AP een klacht in te dienen over hoe LVVN omgaat met uw persoonsgegevens. U kunt uw klacht indienen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Functionaris voor Gegevensbescherming

Het ministerie van LVVN heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). Bij de FG kunt u terecht met vragen of klachten naar aanleiding van deze privacyverklaring of over de omgang door LVVN met uw persoonsgegeven. U kunt uw vraag stellen via PbFG@minlnv.nl of door een brief te sturen naar:

Functionaris voor Gegevensbescherming
Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bureau Bestuursraad
Postbus 20401
2500 EK Den Haag