Een klacht indienen over het ministerie van OCW

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de dienstverlening. Heeft u een klacht daarover? Dan kunt u dat laten weten.

Klacht over instelling en/of persoon

Het is mogelijk dat uw klacht niet in behandeling wordt genomen als klacht tegen OCW. Dit kan onder meer het geval zijn wanneer het geen klacht is tegen een gedraging van OCW.

Het kan voorkomen dat u een klacht hebt over gedragingen of prestaties van de mensen of instellingen waar u mee te maken heeft op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschap. Het ministerie van OCW is daarvoor echter niet verantwoordelijk. De ministers en staatssecretaris zijn verantwoordelijk voor het beleid. De instellingen en de mensen die daar werken zijn verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering daarvan.

Dit gegeven leidt ertoe dat het ministerie uw klacht doorgaans niet kan behandelen. Vaak hebben die instellingen een eigen klachtenregeling die via internet beschikbaar is. Waar mogelijk spant het ministerie zich wel in om u te adviseren over de afhandeling van uw klacht.

Hoe en waar kunt u het beste uw klacht kenbaar maken?

Meld uw klacht eerst bij de direct verantwoordelijke in de instelling. Probeer er samen met hem of haar uit te komen.
Als dat niet lukt, meldt uw klacht dan bij het bevoegd gezag van de school of instelling in kwestie. Dat is meestal het bestuur.
Als dat niet het gewenste resultaat heeft, stap dan naar de klachtencommissie (als die er is). Scholen en andere onderwijsinstellingen hebben (verplicht) een klachtenregeling.
Levert dat niets op, dan kunt u het volgende ondernemen:

Alhoewel het ministerie van OCW geen partij is of kan zijn in de afhandeling van uw klacht kunt u het ministerie wel uw klacht voorleggen. U krijgt dan een reactie met zo mogelijk een praktisch advies over de afhandeling daarvan.

Klacht over het ministerie

U heeft er recht op dat het ministerie van OCW u correct behandelt. Als dat niet gebeurt, kunt u bij het ministerie een klacht indienen. Het gaat hierbij met andere woorden om een gedraging van het ministerie of van een van zijn medewerkers. Een voorbeeld daarvan is dat een toezegging niet of niet volledig wordt nagekomen. Het moet dus niet gaan om een klacht over het beleid. Daarvoor verwijzen wij u naar deze pagina.

In hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is geregeld dat iedereen een klacht kan indienen bij een bestuursorgaan. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over de manier waarop hij of iemand anders in een bepaalde situatie door het ministerie of een medewerker daarvan is behandeld. In dit soort gevallen is sprake van intern klachtrecht en de klacht wordt door het bestuursorgaan zelf afgedaan.

U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk indienen. Voor een mondelinge klacht belt u naar het telefoonnummer 070-4123456. Een schriftelijke klacht kunt u indienen door een brief te sturen naar:

Ministerie van OCW
Directie BOA
Postbus 16375
2500 BJ  Den Haag

U bent niet verplicht een telefoonnummer te vermelden waarop u bereikbaar bent, maar als wij daarover wel beschikken zijn wij beter in staat bij u nadere informatie in te winnen of snel onduidelijkheden weg te nemen. Geef bovenaan in uw brief in ieder geval duidelijk aan dat het om een klacht gaat.