360 miljoen voor verbetering ventilatie in scholen

Zo’n 11 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet niet aan de wettelijke ventilatienormen, maar veel scholen zijn nog bezig de situatie op hun locatie te onderzoeken. Dat blijkt uit de inventarisatie door het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen, die minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar om schoolbesturen en gemeenten te helpen met aanpassingen aan het ventilatiesysteem.

Het RIVM constateert op basis van de huidige kennis dat er geen aanwijzingen zijn dat aerosolen een relevante rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Overdracht vindt volgens de experts vooral plaats via druppelinfectie, bijvoorbeeld als besmette mensen hoesten of niezen. Het RIVM adviseert om in ieder geval de bestaande regelgeving op het gebied van ventilatie te volgen. Dat geldt ook voor scholen. Bovendien leren leerlingen het beste in een prettige omgeving met gezonde lucht.

Bestaande eisen

Alle schoolgebouwen moeten dus voldoen aan de bestaande wettelijke normen voor een gezond binnenklimaat. Minister Slob heeft het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen onder leiding van Doekle Terpstra gevraagd scholen hierbij te helpen en in kaart te brengen in hoeverre scholen voldoen aan de bestaande eisen.

Onderzochte scholen

Het Coördinatieteam constateert dat 38 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet aan de bestaande normen voor een prettige lucht in de klas (2678 locaties). Van de scholen voldoet 11 procent nog niet en zijn technische aanpassingen nodig (777 locaties). Bij de overige scholen loopt het onderzoek nog of kon het onderzoek nog niet uitgevoerd worden.

360 miljoen euro

,,Het is belangrijk dat scholen zich houden aan de bestaande normen voor een gezonde lucht in de klas. Dan kunnen leerlingen zich goed concentreren en leraren in een prettige omgeving hun werk doen. De scholen die nog niet voldoen aan de normen, zijn verplicht dit aan te pakken. Wij ondersteunen ze daarbij”, zegt minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs.

Ventilatie in het schoolgebouw is primair de verantwoordelijkheid van schoolbesturen en/of gemeenten. Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar voor technische aanpassingen, waarvan het eerste deel dit jaar al benut kan worden.

Advies op maat

,,Welke aanpassingen er precies nodig zijn, verschilt sterk per school’’, zegt Doekle Terpstra, voorzitter van het Coördinatieteam. ,,In sommige gebouwen zijn grote technische aanpassingen nodig, andere scholen kunnen het oplossen door bijvoorbeeld tussen lessen door meer te luchten.”

Scholen die niet aan de normen voldoen, krijgen hierover nu al advies op maat van de GGD, de arbodienst of kenniscentrum Ruimte OK. Daarnaast heeft het Coördinatieteam een informatieblad met praktische tips voor ventilatie voor scholen opgesteld die ze nu al kunnen treffen, zoals extra ventilatieroosters aanbrengen of aanvullend luchten in de pauzes. Meer informatie over ventilatie op scholen staat op de website Lesopafstand.nl
In sommige gevallen is er een langer durend plan nodig om bouwtechnische aanpassingen te doen. Met korte termijnmaatregelen kunnen de lessen gewoon doorgaan. De GGD geeft ook aan dat het scholen niet zal adviseren om te sluiten wegens ventilatie die te wensen overlaat.

Lopende onderzoeken

Uit de inventarisatie blijkt dat veel scholen nog bezig zijn met het onderzoeken van het ventilatiesysteem. Dat kan zijn omdat er geen technici beschikbaar waren, of omdat het geen prioriteit kreeg. De komende tijd zullen scholen doorgaan met hun onderzoek, zodat elke school weet of het aan de bestaande normen voldoet. Scholen informeren hun personeel en ouders zelf over hoe het zit in hun schoolgebouw.

Coördinatieteam

Het Landelijk Coördinatieteam onder leiding van Doekle Terpstra bestaat uit vertegenwoordigers van de PO-raad (sectororganisatie voor het primair onderwijs), de VO-raad (vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs), GGD GHOR Nederland (vereniging voor publieke gezondheid en veiligheid in Nederland), VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). De inventarisatie is gebaseerd op een door schoolbesturen ingevulde vragenlijst, de respons is goed voor 79 procent van de in totaal 9.331 schoolgebouwen van het primair en voortgezet onderwijs in Nederland.