Nieuwe toekenning uit Nationaal Groeifonds: 635 miljoen voor OCW-sectoren

Het kabinet stelt vanuit het Nationaal Groeifonds € 635 miljoen beschikbaar voor projecten op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap. Ook is er hiervoor nog eens bijna € 1 miljard geserveerd. Dit geld is bedoeld voor 5 voorstellen, onder meer gericht op de professionele ontwikkeling van leraren, betere onderwijshuisvesting en verdere digitale transitie in de creatieve industrie. Dat maakten minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en Rianne Letschert (voorzitter van de adviescommissie Nationaal Groeifonds) vandaag bekend.

Het ministerie van OCW diende, in hele nauwe samenwerking met partijen uit de verschillende sectoren, in deze aanvraagronde in totaal 5 voorstellen in. In haar adviesrapport schrijft het Nationaal Groeifonds hierover: ‘De voorstellen die zijn gehonoreerd, zetten in op verbetering van het onderwijs via verbetering van de kwaliteit van docenten, van bèta-technisch onderwijs en onderwijshuisvesting.’

3 van deze projecten krijgen (voorwaardelijk) geld van uit het Nationaal Groeifonds. Voor 2 projecten is wel geld gereserveerd maar moeten er eerst nog aangepaste voorstellen worden ingediend.

Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren

Voor de Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren is vanuit het Groeifonds € 73 miljoen vrijgemaakt. Dit is een 10-jarig traject voor primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het traject is bedoeld om de kwaliteit van leerkrachten te versterken en de aantrekkelijkheid van het beroep van leerkracht te vergroten. Als later uit een tussenevaluatie blijkt dat deze aanpak vruchten afwerpt, is voor dit project nog eens € 87 miljoen beschikbaar.

Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting

Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. Om daarvoor te zorgen, is een innovatieprogramma opgezet voor kwalitatief betere onderwijshuisvesting en snellere en efficiëntere bouwprocessen voor basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs. Dit programma kan rekenen op € 275 miljoen. Daarvoor moet wel eerst een aantal zaken verder worden uitgewerkt. Ook is er voor dit project nog eens € 209 miljoen gereserveerd voor toekomstige plannen.

Creative Industries Immersive Impact Coalition

De ministeries van OCW en EZK hebben samen met het Topteam Creatieve Industrie en CLICK NL een voorstel ingediend om een impuls te geven aan de ontwikkeling van technieken als virtual reality en augmented reality. Deze Creative Industries Immerse Impact Coalition doet dat door te zorgen voor meer geschoolde professionals, faciliteiten, kennis en methoden. Het Nationaal Groeifonds kent voor dit project voorwaardelijk € 200 miljoen toe.

Reservering voor Deltaplan Valorisatie & Talent van de toekomst

Voor 2 andere projecten vanuit de OCW-sectoren reserveert het Nationaal Groeifonds maximaal zo’n € 770 miljoen. Deze beide plannen moeten worden aangepast en daarna opnieuw worden ingediend en goedgekeurd voordat (een deel van) dat geld beschikbaar komt. Het gaat om een project voor talentontwikkelingen in het techniekonderwijs (Talent van de toekomst) en om het Deltaplan Valorisatie, dat zich richt op het (economisch) benutten van onderzoeksresultaten en de impact ervan op de maatschappij in kaart brengt.

Over het Nationaal Groeifonds

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 €  20 miljard. Het fonds is bedoeld voor eenmalige publieke investeringen in projecten die bijdragen aan duurzame economische groei. Het is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Zij beheren gezamenlijk het fonds namens het kabinet. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de projecten en geeft adviezen. Het kabinet besluit vervolgens of het geld wordt toegekend. De vandaag bekendgemaakte toekenningen en reserveringen zijn onderdeel van de derde aanvraagronde van het Nationaal Groeifonds. Inmiddels is er, met de toekenningsronde van vandaag erbij, voor € 11,8 miljard positief geadviseerd door het Nationaal Groeifonds, inclusief de reserveringen.