Agentschappen

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Directeur-generaal: de heer mr. ing. H.A. (Harmen) Harmsma

DUO is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Zo maakt DUO goed onderwijs mogelijk.

Hoofdtaken

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. En in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten en GGD-en bij uitvoeringstaken op het terrein van kinderopvang en peuterspeelzalen.

De hoofdtaken van DUO zijn:

  • Bekostigen van onderwijsinstellingen
  • Verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten
  • Innen van lesgelden en studieschulden
  • Erkennen van diploma's, beheren Diplomabank
  • Organiseren van school-, staats- en inburgeringsexamens
  • Verzorgen van proces van aanmelding, selectie en plaatsing hoger onderwijs
  • Verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in diverse registraties
  • Verrijken van onderwijsgegevens tot informatieproducten
  • Fungeren als Nationaal Europass Centrum Nederland.
  • Verzamelen en beheren van gegevens in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen

Nationaal Archief (NA)

Directeur: mevrouw Afelonne J.M. Doek

Het agentschap Nationaal Archief (NA) huisvest 1.000 jaar Nederlandse geschiedenis, te vinden in 100 kilometer documenten, 1 miljoen foto’s en 300.000 kaarten en tekeningen. Het Nationaal Archief (tot 2002 Algemeen Rijksarchief geheten) is de centrale bewaarplaats van de archieven van de rijksoverheid. Het bewaart ook archieven van personen en particuliere instellingen met een belangrijke rol in de geschiedenis van Nederland. De archieven zijn in principe openbaar. Om de collectie te behouden gaat er veel aandacht uit naar conservering en restauratie van kwetsbare archieven en investeert het Nationaal Archief in digitalisering van delen van de collectie.

Daarnaast wil het Nationaal Archief de collectie meer zichtbaar en toegankelijk maken en een breed en gevarieerd publiek inzicht geven in de geschiedenis van Nederland. Als beheerder van een enorme rijkscollectie beschikt het Nationaal Archief over veel kennis waar anderen in de sector van kunnen profiteren. Ook internationaal speelt het Nationaal Archief een belangrijke rol bij de overdracht, uitwisseling en bevordering van kennis.