DG Hoger onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie

De directeur-generaal Hoger onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie (DGHBWE) is de heer drs. F.A. (Feite) Hofman. Hij is verantwoordelijk voor de directies Hoger Onderwijs en Studiefinanciering, Middelbaar Beroepsonderwijs, Onderzoek en Wetenschapsbeleid en Emancipatie.

Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)

Directeur: mw. drs. H.J.B. (Henrike) Karreman

De directie Middelbaar Beroepsonderwijs bevordert de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het onderwijsaanbod in het middelbaar beroepsonderwijs. Meer jongeren krijgen hiermee de mogelijkheid om het beste uit zichzelf te halen met een mbo dat uitstekende kwaliteit biedt en opleidt voor een baan met perspectief. De directie werkt aan:

 • uitdagend en aantrekkelijk maken van beroepsonderwijs door opleidingen compacter en intensiever te maken;
 • herzien van de kwalificatiestructuur zodat de inhoud van het beroepsonderwijs nog beter aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt;
 • vergroten van de responsiviteit  van onderwijsinstellingen zodat zij flexibel kunnen inspelen op de snel veranderende arbeidsmarkt;
 • stimuleren van innovatie in regionaal verband in samenwerking tussen scholen, bedrijven en overheden;     
 • realiseren van herkenbaar beroepsonderwijs voor studenten;
 • verder professionaliseren van onderwijspersoneel;
 • het verder terugdringen van schooluitval met bijzondere aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie;
 • bevorderen van de mogelijkheden om permanent te blijven leren;
 • en de aanpak van laaggeletterdheid met het actieprogramma Tel mee met Taal'.

Emancipatie (DE)

Directeur: mw. drs. E.J. (Esther) van Dijk

Het Nederlandse emancipatiebeleid gaat er vanuit dat een voortdurende inzet nodig is om emancipatie te bevorderen. De directie Emancipatie richt zich op het bevorderen van gelijke rechten, kansen, vrijheden en (sociale) verantwoordelijkheden in de maatschappij voor vrouwen én mannen. De directie werkt aan:

 • Economische zelfstandigheid voor vrouwen;
 • Meer vrouwen in topposities van overheid, onderwijs en bedrijfsleven;
 • Terugdringen van beloningsverschillen;
 • Maatschappelijke participatie van vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt;
 • Bestrijden van geweld tegen meisjes en vrouwen;
 • Actieve aanpak van lhbtiq+-discriminatie;
 • Bijdragen aan verbetering van de positie van meisjes en vrouwen in de wereld.

Hoger Onderwijs & Studiefinanciering (HO&S)

Directeur: mw. drs. H.L.M. (Heidi) Boussen

De directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering garandeert en bevordert de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het onderwijsaanbod in het hoger onderwijs en onderzoek en de studiefinanciering (inclusief mbo). Een greep uit de onderwerpen die daarbij aan de orde zijn:

 • Deelname aan het hoger onderwijs en rendement;
 • Studietijd en motivatie;
 • Kwaliteit en excellentie;
 • Internationalisering.

Onderzoek en Wetenschapsbeleid

Directeur: dhr. drs. O.H.A.M. (Oscar) Delnooz

Wetenschappelijke resultaten dienen gemak, gezondheid, geluk, veiligheid en rijkdom. De directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid coördineert interdepartementaal het wetenschapsbeleid en is mede verantwoordelijk voor het internationale wetenschaps- en technologiebeleid. De directie zet zich in voor de kwaliteit en de maatschappelijke relevantie van het Nederlandse onderzoek. Zij onderhoudt (bestuurlijke) relaties met organisaties die een grote rol spelen bij de vormgeving en uitvoering van het wetenschapsbeleid, zoals NWO, TNO, universiteiten, GTI's en de KNAW.

De directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid is bovendien beleidsmatig actief voor de Nederlandse taal en cultuur, samen met de OCW-directie Media, Letteren en Bibliotheken en met de Nederlandse Taalunie.