DG Funderend Onderwijs

De directeur-generaal Funderend Onderwijs is mevrouw mr. drs. I.J. (Inge) Vossenaar. Zij is verantwoordelijk voor de directies Onderwijspersoneel en Primair Onderwijs, Onderwijsprestaties en Voortgezet Onderwijs, Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning en Programmadirectie Maatschappelijke Diensttijd.

Onderwijspersoneel en Primair Onderwijs (OPO)

Directeur: Daniëlle Schiet 
Plaatsvervangend directeur: Maarten Engelsman

Ongeveer 1,5 miljoen kinderen tussen 4 en 12 jaar gaan elke dag naar de basisschool. Dat is bijna 10% van de Nederlandse bevolking. De sector primair onderwijs (inclusief de scholen voor speciaal onderwijs) bestaat uit meer dan 6500 onderwijsinstellingen. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op hun scholen en hebben een grote mate van autonomie. De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van het stelsel.

De directie OPO zet zich in voor het verbeteren van de onderwijsprestaties in het funderend onderwijs. Tevens is zij verantwoordelijk voor het OCW-beleid t.a.v. burgerschap, het onderwijs in het buitenland en de departementale inbreng ten aanzien van het minderheden- en asielzoekersbeleid.

Daarnaast is in directie OPO de stelselkennis over het primair onderwijs opgenomen, waaronder de bekostiging, het curriculum en doorstroomtoets in het primair onderwijs.

De directie Onderwijspersoneel en Primair Onderwijs (OPO) werkt langs verschillende lijnen aan het handhaven en vergroten van de onderwijskwaliteit in het funderend onderwijs en in het bijzonder in het primair onderwijs. Als in het primair onderwijs een goede basis wordt gelegd, kunnen leerlingen hun talenten ook in hun verdere schoolloopbaan optimaal ontwikkelen. Hiertoe werkt de directie nauw samen met andere betrokkenen, zoals de PO-Raad, vakbonden, scholen en schoolbesturen, gemeenten en andere partners. OPO werkt natuurlijk ook samen met andere directies binnen OCW.

Onderwijsprestaties en Voortgezet Onderwijs (OVO)

Directeur: Timon Verheule 
Plaatsvervangend directeur: Roel Endert

OVO staat voor onderwijs dat leerlingen uitdaagt en helpt hun talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen. Dat is voor hen persoonlijk van belang, maar ook voor onze maatschappij. In een samenleving waarin kennis steeds belangrijker wordt, zijn goed opgeleide burgers onmisbaar. Daarbij draait het in het funderend  onderwijs niet alleen om kennis en vaardigheden, maar ook om persoonlijke ontwikkeling en het overdragen van waarden die wij als samenleving essentieel vinden.

De directie OVO zet zich in voor het verbeteren van de onderwijsprestaties in het funderend onderwijs. Bijvoorbeeld via het Masterplan Basisvaardigheden, het stimuleren van evidence-informed werken, het verbeteren van onderwijshuisvesting en het toezichtsbeleid voor scholen. 

Daarnaast is in directie OVO de stelselkennis over het voortgezet onderwijs opgenomen, waaronder de bekostiging, het curriculum en examens in het voortgezet onderwijs.

Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning (KO)

Directeur: dhr. drs. M.R.T.W. (Martijn) Sanders
Plaatsvervangend directeur: Jérôme Smits

De directie Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning (KO) bestaat sinds 1 december 2019. De directie heeft de volgende  missie: "ieder kind kan zich, ondanks omstandigheden, optimaal ontwikkelen – passend bij wat die wil, kan en is –  zodat die mee kan doen in de maatschappij. Ook als daar (extra) ondersteuning voor nodig is.” In de directie zijn dan ook de onderwerpen kansengelijkheid, passend onderwijs en onderwijs en zorg belegd. Actuele voorbeelden van onderwerpen zijn: de evaluatie en versterking van passend onderwijs, de route naar inclusief onderwijs, de thuiszittersproblematiek, de vrijwillige ouderbijdrage, School en Omgeving en Schoolmaaltijden.

De directie KO bestaat uit 4 beleidsteams: 

  • team Kansengelijkheid;
  • team Zorg en Onderwijsondersteuning;
  • team Gespecialiseerd en Inclusiever Onderwijs;
  • team Passend Onderwijs.

Daarnaast is de Gelijke Kansen Alliantie per 1 januari 2024 onderdeel van de directie KO.

Programmadirectie Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

Directeur: Elmer Burke
Plaatsvervangend directeur: Daisy Satijn

Het programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) biedt jongeren een platform om aan zichzelf én de samenleving te werken. Binnen hun MDT-traject ontwikkelen jongeren hun talenten, ontmoeten én helpen zij anderen. Het programma wil alle jongeren tussen de 12 en 30 jaar de kans bieden in de eigen omgeving een MDT-traject te doen dat aansluit op hun behoefte en interesses.

De werkwijze van het programma MDT kenmerkt zich door co-creatie en de nadruk op het stimuleren van breed maatschappelijk draagvlak en eigenaarschap. Op deze manier ontwikkelt het programma een MDT die uitgaat van de behoeften van jongeren en het netwerk. In een lerende cyclus worden geleerde lessen direct gebruikt om de opzet en uitvoering van MDT te verbeteren. Deze werkwijze is de sleutel gebleken in het huidige succes, en vormt de basis voor de doorontwikkeling van MDT.

Divers team
Het team kenmerkt zich door een grote diversiteit en collega’s met uiteenlopende achtergronden, expertise en aandachtsgebieden. Het team bestaat onder meer uit rijksambtenaren, docenten, jongeren, onderzoekers en mensen van maatschappelijke organisaties en verenigingen, zoals NJR en NOV.