DG Primair en Voortgezet Onderwijs

De directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs is mevrouw mr. drs. I.J. (Inge) Vossenaar. Zij is verantwoordelijk voor de directies Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning.

Primair Onderwijs (PO)

Directeur: mevrouw D (Daniëlle) Schiet

Ongeveer 1,6 miljoen kinderen tussen 4 en 12 jaar gaan elke dag naar de basisschool. Dat is bijna 10% van de Nederlandse bevolking. De sector primair onderwijs (inclusief de scholen voor speciaal onderwijs) bestaat uit meer dan 7000 onderwijsinstellingen. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op hun scholen en hebben een grote mate van autonomie. De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van het stelsel.

De directie Primair Onderwijs werkt langs verschillende lijnen aan het handhaven en vergroten van de onderwijskwaliteit in de sector PO. Een belangrijke prioriteit is het verbeteren van de resultaten op het gebied van taal en rekenen. Als in het primair onderwijs een goede basis wordt gelegd, kunnen leerlingen hun talenten ook in hun verdere schoolloopbaan optimaal ontwikkelen. Hiertoe werkt de directie nauw samen met andere betrokkenen, zoals de PO-Raad, scholen en schoolbesturen, gemeenten en andere partners. PO werkt natuurlijk ook samen met andere directies binnen OCW.

Voortgezet Onderwijs (VO)

Directeur: de heer drs. T.J. (Timon) Verheule

De directie Voortgezet Onderwijs ontwikkelt beleid dat scholieren zoveel mogelijk kansen biedt. Zij doet dit in overleg met de bijna 700 scholen voor voortgezet onderwijs, het Instituut voor toetsontwikkeling Cito en het kenniscentrum voor leerplanontwikkeling (SLO). De kwaliteit van het onderwijs staat centraal, bijvoorbeeld het curriculum in het VO, taal-en rekenen, en eigentijds onderwijs met eigentijdse voorzieningen.

Daarnaast zijn belangrijke onderwerpen: de lerarenagenda, de leerlingendaling en krimp, burgerschap en excellentie en toptalenten.

Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning (KO)

Directeur: dhr. drs. M.R.T.W. (Martijn) Sanders
Plaatsvervangend directeur: mw. ir. H.L. (Ellen) Oltmann

De directie Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning (KO) bestaat sinds 1 december 2019. En heeft de missie zich in te zetten voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om diverse redenen. In de directie zijn dan ook de onderwerpen kansengelijkheid, passend onderwijs en onderwijs en zorg belegd. Actuele voorbeelden van onderwerpen zijn: de versterking van passend onderwijs, de thuiszittersproblematiek en de discussie over de vrijwillige ouderbijdrage op scholen.

De directie KO bestaat uit 3 teams: 

  • team Kansengelijkheid;
  • team Zorg en Onderwijsondersteuning (ZOO);
  • team Gespecialiseerd en Inclusiever Onderwijs;
  • team Passend Onderwijs.