Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

DUO is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Zo maakt DUO goed onderwijs mogelijk.

Directeur-generaal: mr. ing. H.A. (Harmen) Harmsma

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering en GGD-en bij uitvoeringstaken op het terrein van kinderopvang en peuterspeelzalen.

De hoofdtaken van DUO zijn:

  • Bekostigen van onderwijsinstellingen
  • Verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten
  • Innen van lesgelden en studieschulden
  • Erkennen van diploma's, beheren Mijn Diploma's
  • Organiseren van school-, staats- Wft en inburgeringsexamens
  • Verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in diverse registraties
  • Verrijken van onderwijsgegevens tot informatieproducten
  • Fungeren als Nationaal Europass Centrum Nederland.
  • Verzamelen en beheren van gegevens in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen