Inspecties

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Directeur: drs. Mr. A.L.C. (Alfred) Roos

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt toezicht op een groot deel van het Nederlandse erfgoed en op het informatiehuisbeheer bij de centrale overheid. Ook draagt de inspectie bij aan het toezicht op het Europese- en werelderfgoed.

De Inspectie ziet toe op het behoud en beheer van de rijkscollectie, de nationaal beschermde cultuurvoorwerpen en verzamelingen, de archeologische monumenten, opgravingen en vondsten, de gebouwde rijksmonumenten en de beschermde stads- en dorpsgezichten. Ook houdt de Inspectie toezicht op de archiefvorming en het archiefbeheer van de centrale overheid. De Inspectie adviseert de minister van OCW over de kwaliteit en de effectiviteit van wet- en regelgeving op deze terreinen.

De Inspectie draagt hierdoor bij aan de kwaliteit van het behoud en het beheer van het nationale erfgoed.

Inspectie van het Onderwijs

Inspecteur-generaal: mw. mr. A (Alida) Oppers  

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Dit doet zij door onderzoek op de school. In eerste instantie is een school zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs; dus ook voor de manier waarop de kwaliteit wordt gemeten en geëvalueerd. De inspectie sluit bij een onderzoek zoveel mogelijk hierop aan. De intensiteit van het toezicht is afhankelijk van de prestaties van de school.

De Inspectie wil scholen inspireren en stimuleren initiatieven te nemen om de eigen kwaliteit te waarborgen en te verbeteren.

De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) ziet toe op de beoordeling van de kwaliteit van de opleidingen in het hoger onderwijs door onafhankelijke deskundigen. De Inspectie ziet op haar beurt toe op het functioneren van de NVAO en het accreditatiestelsel als geheel.