Samenwerken om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan

Eerlijke werving- en selectieprocedures dragen bij aan gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn straks verplicht om beleid te voeren ter voorkoming van discriminatie bij werving en selectie. De wetswijziging waarin de Inspectie SZW op termijn bevoegd is om hierop toe te zien wordt na de zomer aan de Raad van State aangeboden, zo schrijft staatssecretaris Van Ark vandaag in de voortgangsbrief arbeidsmarktdiscriminatie.

"Samen met betrokken partijen werk ik aan het versterken van de heldere norm: discriminatie mag niet en iedereen heeft recht op gelijke kansen op de arbeidsmarkt. De aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie kan alleen slagen als alle partijen die samen vorm geven aan onze arbeidsmarkt zich hiervoor inzetten."
Staatssecretaris Tamara van Ark

Toezicht en handhaving

De inzet van het team arbeidsmarktdiscriminatie van de Inspectie SZW is verdubbeld, de expertise en ondersteuning versterkt. En de Inspectie SZW is, vooruitlopend op de wetsaanpassing, van start gegaan met verkennende inspecties bij werkgevers en intermediairs. Hieruit blijkt dat werkgevers nog veel werk moeten verzetten om discriminatie in het werving- en selectieproces te voorkomen en tegen te gaan. De verkennende inspecties worden de komende tijd voortgezet en uitgebreid naar andere werkgevers, websites en online dienstverleners.

Onderzoek

Er is een onderzoeksprogramma gestart om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan. Hierin werken onder andere TNO en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen. Het onderzoek richt zich op het voorkomen van (onbewuste) vooroordelen bij werving en selectie, het toepassen van effectieve maatregelen door werkgevers en de versterking van de informatiepositie en ontwikkeling van toezichtsinterventies door de Inspectie SZW.

Pilot mystery calls

Uit een eerste pilot van de Inspectie SZW met mystery call–onderzoek onder niet-leden van de brancheorganisaties ABU of NBBU blijkt dat 40% van de uitzendbureaus meeging in een verzoek van de fictieve werkgever met expliciete discriminatie op grond van afkomst. In een eerder vergelijkbaar onderzoek van ABU onder haar leden was dit 13% en in een recent door NBBU uitgevoerd onderzoek onder haar leden was dit 26%. De ABU en NBBU leveren veel inspanningen richting hun leden om discriminatie tegen te gaan. Zo hebben beiden op 1 januari 2019 een nieuwe lidmaatschapseis ingevoerd die voorschrijft dat de leden een actief antidiscriminatiebeleid moeten voeren.

Er zullen meer onderzoeken en pilots volgen met onder meer mystery -elementen. Daarbij zal de focus niet alleen op de uitzendbureaus liggen, maar ook op reguliere werkgevers en zeker ook op de partijen die in de komende jaren een steeds grotere rol krijgen bij werving en selectie, waaronder recruitmentbureaus, assesmentbureaus en online platforms. Dat onderzoek zal ook kijken naar andere discriminatiegronden dan afkomst alleen. Het vervolgonderzoek zal dit najaar worden gestart.

Kennis en bewustwording vergroten

In juni is de campagne Verderkijkers gestart. Via de website Verderkijkers.nl kunnen werkgevers zelf eenvoudig kennis opdoen over het voorkomen van discriminatie en het stimuleren van inclusie op de werkvloer. Het is een uitnodiging om verder te kijken dan leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele gerichtheid of beperking. Kijk bij het vinden van nieuwe werknemers niet alleen naar wie iemand is, maar kijk verder naar wat iemand kán.