Halfjaarlijkse rapportage over de stand van de uitvoering in de sociale zekerheid

Om de publieke dienstverlening toekomstbestendig en begrijpelijk te houden is het noodzakelijk wet- en regelgeving te vereenvoudigen. De mens moet centraal staan. Dat schrijven de ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) in de Stand van de uitvoering sociale zekerheid, die vandaag samen met de knelpuntenbrieven van UWV, de SVB en de Landelijke Cliëntenraad (LCR) naar de Kamer zijn gestuurd.

Met de Stand van de uitvoering worden de Eerste en Tweede Kamer twee keer per jaar geïnformeerd over wat er speelt in de uitvoering van de sociale zekerheid. Met jaarlijkse de knelpuntenbrieven geven UWV, de SVB en de LCR inzicht in de knelpunten waar burgers tegenaanlopen in wet- en regelgeving, en in de keuzes en dilemma’s die hierbij een rol spelen. De knelpuntenbrieven zijn woensdagavond aangeboden aan minister Schouten tijdens de Avond van de Publieke Dienstverlening.

Een aantal knelpunten waar de uitvoeringsorganisaties eerder op wezen is inmiddels aangepakt. Zo heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend om mensen die enige tijd een achterstand hadden in het betalen van hun premie niet meer te korten op hun AOW-uitkering, bovenop de reguliere boetes. Ook komt rond de zomer een wetsvoorstel dat het voor de SVB mogelijk maakt om dubbele kinderbijslag zonder aanvraag toe te kennen voor kinderen met een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie. Verder kan UWV inmiddels gegevens van cliënten delen met gemeenten voor hulp bij schulden. De openstaande knelpunten zijn vaak complex en vergen nader onderzoek. Beide ministers geven aan dat ze hiermee aan de slag gaan.

In de Stand van de uitvoering wordt verder ingegaan op gevolgen van de krappe arbeidsmarkt en ICT voor de uitvoeringsorganisaties, de ontwikkelingen rondom handhaving, de kansen en risico’s van gegevensuitwisseling en tot slot de ontwikkelingen in de dienstverlening zoals het openen van gezamenlijke loketten waar burgers laagdrempelig terecht kunnen.