Een klacht indienen over het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

U heeft er recht op dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) u correct behandelt. Als dat niet het geval is, kunt u bij het ministerie een klacht indienen. Dat is vastgelegd in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Intern klachtrecht

Als u een klacht hebt ingediend, krijgt het desbetreffende bestuursorgaan eerst de kans om zelf de klacht af te handelen (het intern klachtrecht).

Schriftelijke klachten met betrekking tot gedragingen van het ministerie van VWS (uitsluitend over het kerndepartement) die bij het ministerie zelf zijn ingediend, worden door de betrokken dienstonderdelen behandeld.  Voor klachten over het RIVM, de IGJ, het CBG en het CIBG verwijzen wij u naar de websites van de betreffende organisaties.

Formule procedure

U kunt een klacht zowel mondeling als schriftelijk indienen. Alleen voor schriftelijke klachten is er een formele procedure:

  • U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw klacht.
  • Iemand die niet betrokken was bij datgene waar de klacht over gaat, behandelt de klacht.
  • Zowel de klager als de beklaagde worden in de gelegenheid gesteld gehoord te worden, tenzij de klager of beklaagde aangeeft dit niet te willen.

De klacht dient in principe binnen 6 weken te zijn afgehandeld.

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is afgehandeld? Dan kunt u zich, binnen 1 jaar na de reactie op uw klacht, wenden tot de Nationale ombudsman.

Adres

Een klacht over een gedraging van het ministerie van VWS  kunt u richten aan:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Vermeld bovenaan uw brief duidelijk dat het om een klacht gaat.