Handtekening gezet onder nieuwe afspraken over verduurzamen van de zorg

Afgelopen maanden hebben partijen uit de zorgsector, ondersteund door het ministerie van VWS, gewerkt om te komen tot nieuwe en betere afspraken over het verduurzamen voor de zorg in de Green Deal 3.0 'Samen werken aan Duurzame Zorg'. Deze Green Deal zet in op de verduurzamingstransitie in de zorgsector en maakt de acties voor de komende jaren concreter. Vandaag hebben verschillende ministeries en partijen uit de zorgsector hun handtekening onder de Green Deal 3.0 gezet en op 8 december is het landelijke ondertekenmoment waar partijen uit de gehele zorgsector hun duurzaamheidsambities bekend maken.

Ernst Kuipers: “De noodzaak om te verduurzamen in de zorg is groter dan ooit. Het is een noodzakelijke opgave en zeker geen makkelijke. Ik heb er vertrouwen in dat we met de Green Deal 3.0 samen met de sector concrete stappen zetten naar een duurzame toekomst.”

De thema’s en doelstellingen

Het verduurzamen van de zorg is een gezamenlijke opgave. De concrete doelen dragen bij aan een onomkeerbare transformatie naar een zorgstelsel en zorgsector met minimale impact op klimaat en milieu in 2050.

Het akkoord bestaat uit vijf thema’s: gezondheidsbevordering, kennis en bewustwording, CO2-uitstoot, circulair werken en medicatie. Aan deze thema’s wordt in de periode 2023 tot en met 2026 gewerkt om te komen tot meer duurzame zorg.

Het eerste doel is meer inzet op gezondheidsbevordering van patiënten, cliënten en medewerkers in de zorg. Het tweede doel is het vergroten van de bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en milieu. Op het gebied van CO2-uitstoot wordt gestreefd naar 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 t.o.v. 2018 en klimaatneutrale zorg in 2050. Met de deal wordt ook gewerkt aan 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 (t.o.v. 2016) en maximaal circulaire zorg in 2050. Ten slotte moet de deal bijdragen aan het verminderen van de milieubelasting van medicatie.

Green Deal: Samen werken aan een duurzame zorg

Klimaatverandering en milieuverontreiniging zorgen voor een stijgende en veranderende zorgvraag. De toenemende zorgvraag leidt op zijn beurt tot stijgende druk op de zorg en op de zorgkosten. Veel zorgprofessionals zijn dan ook voor een snelle transitie naar een klimaatneutraal zorgstelsel.

De nieuwe deal is een samenwerkingen tussen de Rijksoverheid en vertegenwoordigende organisaties uit de zorg, zorgverzekeraars en banken, als vervolg op twee eerdere Green Deals. Er wordt ingezet op meer concrete afspraken en minder vrijblijvendheid.

De deal is ondertekend door Minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat), minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en minister Jetten (Klimaat en Energie). Minister Kuipers heeft de deal ook ondertekend namens minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid Welzijn en Sport).

Meer informatie en de deal zelf zijn te vinden op https://www.greendeals.nl/green-deals/green-deal-30-samen-werken-aan-duurzame-zorg