DG Curatieve Zorg

Directeur-generaal: dr. J.A.A.M. (Ronnie) van Diemen-Steenvoorde

Portefeuilles

 • Curatieve zorg;
 • Premie- en verzekeringstelsel;
 • Geneesmiddelen;
 • Medische hulpmiddelen.

Directie Curatieve Zorg (CZ)

Taakomschrijving:

De directie Curatieve Zorg houdt zich bezig met het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het beleid op het gebied van curatieve zorg. Dit betreft onder meer de ziekenhuiszorg, de (kortdurende) geestelijke gezondheidszorg en de eerstelijns- en ketenzorg, zoals huisartsenzorg. De directie Curatieve Zorg heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van leven van de burger. De directie is verantwoordelijk voor de inrichting en werking van het zorgstelsel, zowel waar dit de relatie tussen zorgaanbieder en patiënt als de relatie tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar betreft.

Het managementteam van de directie Curatieve zorg bestaat uit:

drs. B.E. Westgren (Birgitta) directeur

drs. ir. S.P. Dekker (Stan)  Plv. directeur/MT-lid team A

 • Cluster Ziekenhuiszorg en particuliere klinieken

P. Leeflang (Peter), MT-lid team B

 • Cluster Basiszorg 

dhr. A. Brouwer MSc (Artur) MT-lid team C

 • Cluster Bekostiging en budgettaire zaken
 • Cluster Planning & Control
 • Cluster Personen met verward gedrag

drs. D. Sevenster-Hendriks MT-lid team D

 • Cluster Acute Zorg
 • Cluster Geestelijke Gezondheidszorg

A. Dijkstra-Bouten MSc (Afke), MT-lid team E 

 • Antibioticaresistentie (ABR)
 • Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ)
 • Secretariaat

dr. M.K.A. Sloover-Dankers (Marlies), MT-lid team F

 • Cluster Covid

Directie Geneesmiddelen en Medische technologie (GMT)

Directeur: dr. M.T.M. (Marcel) van Raaij

Taakomschrijving:
Geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, bloedproducten, menselijke weefsels en organen, radiotherapie. Allemaal producten die van wezenlijk belang zijn voor de gezondheidszorg. De overheid heeft hier een bijzondere verantwoordelijkheid. Nederlandse burgers moeten verzekerd zijn van doelmatige zorg met kwalitatief hoogwaardige en veilige producten. Daar schept GMT de voorwaarden voor, vanuit de doelstelling:
"De toegankelijkheid waarborgen van medische producten, die effectief en veilig zijn tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs, aan de eisen van de tijd voldoen en doelmatig worden gebruikt."

GMT werkt op de driesprong van krachtige commercie, wetenschappelijke ontwikkeling en het publieke belang. Op die wegen lopen burgers, zorgverzekeraars, zorginstellingen, artsen en apothekers, fabrikanten, groothandels, wetenschappers, nationale en internationale organisaties, advies- en uitvoeringsorganen en Nederlandse en Europese beleidsmakers. Het spreekt voor zich dat in een dergelijk sterk krachtenveld een zorgvuldige afweging van alle belangen noodzakelijk is. GMT draagt hier zorg voor.

Afdelingen:
Innovatie en Beschikbaarheid van Medische Producten (GMT/IB)
Markttoelating en Veilig Gebruik van Medische Producten (GMT/MVG)
Vergoeding en Doelmatig Gebruik van Medische Producten (GMT/VDG)

Directie Patiënt en Zorgordening (PZo)

Directeur: dhr. Fred Krapels
Plv. directeur: mw. Sabine Geerts

Wat heb je nodig om gezond te blijven? Om beter te worden? En als beter worden niet meer gaat, wat heb je dan nodig om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven, met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven? Het antwoord op deze vragen is voor iedereen anders. Maar het zijn cruciale vragen die de mensen het beste samen met hun zorgverlener kunnen beantwoorden. Zo wordt zorg op maat mogelijk voor iedereen. De missie van VWS en de ambitie van de directie Patiënt en Zorgordening is om daar aan bij te dragen. De directie Patiënt en Zorgordening kijkt daarbij naar alle aspecten van de zorg die je als patiënt of cliënt kunt tegenkomen.     

Aandachtsgebieden en dossiers:

Keuzevrijheid

Dossiers: Transparantie over uitkomsten en tarieven, mededingingsbeleid, toezicht op fusies door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM), inzicht in en keuze op basis van uitkomsten van zorg, value based healthcare (VBHC)

Kwaliteit

Dossiers: Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz), Wet op bijzondere medische verrichtingen (Wbmv), toezichtsbeleid

Samen beslissen

Dossiers: Samen beslissen, beperkte gezondheidsvaardigheden, patiëntenorganisaties (PGO), Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo), transparantie van uitkomsten, VBHC

Ruimte voor zorgverleners en zorgaanbieders

Dossiers: Deregulering, vermindering administratieve lasten, Wmg

Goede zorg door goed bestuur

Dossiers: Goed bestuur, Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), voorwaarden voor winstuitkering, financiering, Waarborgfonds voor de zorgsector (Wfz), Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), Wkkgz

Regels stellen en toezicht houden waar dat noodzakelijk is

Dossiers: Wet toelating zorginstellingen (Wtzi), continuïteit van zorg, toezicht door IGJ, NZa en ACM, Wmg, Programma Rechtmatige Zorg

Patiënt en Zorgordening (PZo): een VWS-brede directie

De directie Patiënt en Zorgordening werkt voor de curatieve zorg, langdurige zorg, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Onze focus is die van de patiënt en cliënt. Daarom zijn we steeds op zoek naar ervaringen in de zorg, onder andere via een panel met ervaringsdeskundigen dat op verschillende manieren te raadplegen is. Kennis over de ordening van de zorg, gecombineerd met een scherpe focus op de belangen van patiënten en cliënten: dat is onze kracht!

Het managementteam van de directie Patiënt en Zorgordening (PZo) bestaat uit:

 • Fred Krapels: directeur
 • Sabine Geerts: MT-lid en tevens plv. directeur
 • Wouter van de Sande: MT-lid
 • Dimitri Schakelaar: MT-lid
 • Danny van Deursen: MT-lid
 • Conny Wijnants: directiesecretaris