Organogram ministerie van VWS: Directoraat-generaal (DG) Curatieve Zorg

Waarnemend directeur-generaal Curatieve Zorg mw. Barbara Goezinne

Directies en programma's

 • Directie Curatieve zorg (CZ)
 • Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT);
 • Directie Patiënt en Zorgordening (PZo)
 • Programmadirectie Medische Isotopen (PMI)
 • Programma Duurzame Zorg (PDZ)
 • Programmadirectie COVID-19 Zorg (PDC19Z)

Directie Curatieve Zorg (CZ)

Directeur: drs. B.E. Westgren (Birgitta)

Taken

De directie Curatieve Zorg houdt zich bezig met het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het beleid op het gebied van curatieve zorg. Dit betreft onder meer de ziekenhuiszorg, de (kortdurende) geestelijke gezondheidszorg en de eerstelijns- en ketenzorg, zoals huisartsenzorg. De directie Curatieve Zorg heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van leven van de burger. De directie is verantwoordelijk voor de inrichting en werking van het zorgstelsel, zowel waar dit de relatie tussen zorgaanbieder en patiënt als de relatie tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar betreft.

Directie Geneesmiddelen en Medische technologie (GMT)

Directeur: Karla van Rooijen

Taken

Geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, bloedproducten, menselijke weefsels en organen, radiotherapie. Allemaal producten die van wezenlijk belang zijn voor de gezondheidszorg. De overheid heeft hier een bijzondere verantwoordelijkheid. Nederlandse burgers moeten verzekerd zijn van doelmatige zorg met kwalitatief hoogwaardige en veilige producten. Daar schept GMT de voorwaarden voor, vanuit de doelstelling:
'De toegankelijkheid waarborgen van medische producten, die effectief en veilig zijn tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs, aan de eisen van de tijd voldoen en doelmatig worden gebruikt.'

GMT doet haar werk op de driesprong van krachtige commercie, wetenschappelijke ontwikkeling en het publieke belang. Op die driesprong kruisen de wegen en belangen van burgers, zorgverzekeraars, zorginstellingen, artsen en apothekers, fabrikanten, groothandels, wetenschappers, nationale en internationale organisaties, advies- en uitvoeringsorganen en Nederlandse en Europese beleidsmakers. Het spreekt voor zich dat in een dergelijk sterk krachtenveld een zorgvuldige afweging van alle belangen noodzakelijk is.

Directie Patiënt en Zorgordening (PZo)

Directeur: dhr. Fred Krapels

Taken

Wat heb je nodig om gezond te blijven? Om beter te worden? En als beter worden niet meer gaat, wat heb je dan nodig om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven, met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven? Het antwoord op deze vragen is voor iedereen anders. Maar het zijn cruciale vragen die de mensen het beste samen met hun zorgverlener kunnen beantwoorden. Zo wordt zorg op maat mogelijk voor iedereen. De missie van VWS en de ambitie van de directie Patiënt en Zorgordening is om daar aan bij te dragen. De directie Patiënt en Zorgordening kijkt daarbij naar alle aspecten van de zorg die je als patiënt of cliënt kunt tegenkomen.

Progammadirectie Medische Isotopen (PMI)

Jan van den Heuvel, plaatsvervangend directeur-generaal 
Marieke van Dok, programmadirecteur 

Taken

 • Medische isotopen worden met name gebruikt voor de diagnose van kanker, hart- en vaatziekten, bot- en hersenaandoeningen en in toenemende mate voor de behandeling van verschillende kankersoorten.
 • De huidige nucleaire geneesmiddelen worden geproduceerd in kernreactoren en deeltjesversnellers. De bestaande kernreactor in Petten levert voldoende halffabricaten om 70% van de EU markt te voorzien, maar is sterk verouderd. 
 • De doelstelling van de programmadirectie is het borgen van de voorzieningszekerheid van medische isotopen en het versterken van de nucleaire kennisinfrastructuur waarin nieuwe (kanker-)therapieën tot ontwikkeling kunnen komen. Onderdeel hiervan is het vraagstuk omtrent de vervanging van de Europese productiecapaciteit, die grotendeels plaats vindt in sterk verouderde onderzoeksreactoren. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar nieuwe productietechnologieën (deeltjesversnellers). Maar een moderne Europese reactor ten behoeve van de productie van medische isotopen zal een onontbeerlijke factor in de voorzieningszekerheid blijven. 
 • Nederland heeft met Pallas het meest vergevorderde plan voor zo’n reactor. De Haagse besluitvorming hieromtrent wordt vanuit de programmadirectie (PMI) verzorgd in nauw overleg met alle betrokken ministeries, decentrale overheden en toezichthouders.

Programma Duurzame Zorg (PDZ)

Directeur: vacature

Taken 

 • Om mensen gezonder te maken gebruiken zorginstellingen en ziekenhuizen veel energie en grondstoffen. Daarmee draagt de zorg bij aan vervuiling van bodem, water en lucht. Zo wordt onze leefomgeving steeds ongezonder, wat de kans op ziektes juist verhoogt. Om deze paradox te doorbreken, werken we aan een Duurzame Zorg. Zo maken we mensen gezond, en houden we mensen gezond. 
 • Meer dan 250 organisaties die bij de zorg betrokken zijn, werken samen aan deze ontwikkeling in de Green Deal Duurzame Zorg. Programma Duurzame Zorg (PDZ) faciliteert de Green Deal. Bevorderen van bewustwording, handelingsperspectief, kennis en het stimuleren van (zorg)organisaties om te verduurzamen. PDZ faciliteert de samenwerking tussen brancheorganisaties van care en cure, de verzekeraars en banken bij de opgave voor de zorgorganisaties om de zorgverlening te verduurzamen. PDZ verbindt, ontwikkelt kennis en bevordert de dialoog tussen organisaties en onderhoudt contacten met de meer dan 250 ondertekenaars van de Green Deal 2.0. PDZ draagt bij aan het beleid en de visie van VWS door verduurzaming als aandachtspunt mee te (laten) wegen bij beleidsontwikkelingen. 

Programmadirectie COVID-19 Zorg (PDCZ)

Directeur: Ralf Krooshof

Taken

De programmadirectie COVID-19 Zorg richt zich op het ontwikkelen en implementeren van beleid dat moet zorgen voor de continuïteit van de Covid-zorg in de hele keten (i.e. cure en care, intra- en extramuraal) onder gelijktijdige borging van de reguliere zorg.

Hierbij ligt het accent op COVID-19-gerelateerde zorg. Er wordt altijd intensief samengewerkt en afgestemd met de directies die zich bezighouden met de reguliere zorg. Daarnaast zorgt PDCZ ook voor de coördinatie van de VWS-bijdrage aan de zorg en ondersteuning van vluchtelingen uit Oekraïne.