Commissie Werken in de Zorg

In maart 2018 hebben de bewindspersonen van VWS, de minister van OCW en de staatssecretaris van SZW het actieprogramma Werken in de Zorg uitgebracht. Hierin geeft het kabinet aan hoe het de personeelstekorten in de zorg gaat aanpakken. De commissie Werken in de Zorg is 1 van de maatregelen uit het actieprogramma.

Taakomschrijving

De commissie Werken in de Zorg is een onafhankelijke commissie. De commissie is van start gegaan met als taak de kwaliteit en voortgang van de regionale actieplannen aanpak tekorten te monitoren en te stimuleren. De situatie in de zorg is inmiddels door de coronacrisis sterk veranderd. Weliswaar is de doelstelling van het Actieprogramma Werken in de Zorg onverminderd actueel  - voldoende medewerkers die goed zijn toegerust voor en tevreden zijn met het belangrijke werk dat zij doen – maar vraagt om een ander type gesprekken en advisering dan in de afgelopen 2 jaren heeft plaatsgevonden.

Werkwijze

De commissie zal in 2021 gesprekken voeren met (boven)regionale samewerkingsverbanden en sleutelfiguren met als insteek: leren, ophalen van de lessons learned en helpen die verder te brengen. Door de coronacrisis is samenwerking  opgebloeid waar die voorheen niet mogelijk leek, barrières zijn geslecht, maar er zijn ook oude hardnekkigheden gebleven. Dat roept vragen op als: ‘wat wilden we, wat gebeurde er tijdens de crisis, zijn de ambities nu veranderd’?

De commissie zal niet langer (ook) inzetten op oordeelsvorming (hoe is een individuele regio bezig met het arbeidsmarktvraagstuk?). Maar rapporteren over verworvenheden en VWS en de regio’s in algemene zin adviseren over verdere stappen.

Op basis van de bevindingen van de commissie kunnen vraagstukken worden geagendeerd voor het Actie Leer Netwerk en/of de landelijke actietafel, twee andere onderdelen van het actieprogramma. Het Actie Leer Netwerk legt de verbinding tussen het actieprogramma, het werkveld en onderwijs. Aan de landelijke actietafel stemmen partijen acties af, bijvoorbeeld acties om knelpunten weg te nemen.

Samenstelling commissie Werken in de Zorg

De commissie bestaat uit (van links naar rechts): Peter van Driel, Doekle Terpstra (voorzitter), Marjolein ten Hoonte, Anja Schouten en Paul Rullmann. 

Contact

De commissie is te bereiken op commissiewerkenindezorg@minvws.nl.

Bevindingen commissie Werken in de Zorg 2021

De commissie Werken in de Zorg heeft begin oktober haar twee laatste adviezen uitgebracht. Het ‘hoofdadvies’ gaat over hoe verder met de arbeidsmarktaanpak in de zorg en de rol van de landelijke stakeholders daarin. Het andere advies geeft een nadere invulling specifiek voor wat betreft het onderwerp modern werkgeverschap

In het voorjaar van 2021 heeft de minister voor Medische Zorg en Sport (MZS) de commissie Werken in de Zorg gevraagd te adviseren welke elementen van de crisisaanpak bestendigd moeten worden. In juni 2021 heeft de commissie het advies “Ontwikkeling van adaptieve zorgorganisaties op het gebied van personeel” aangeboden aan de minister.  

De commissie heeft haar aanbevelingen in de vorm van een ‘doe-agenda’ in een begeleidende brief voor de minister op een rij gezet. 

De commissie Werken in de Zorg heeft begin oktober haar 2 laatste adviezen uitgebracht. Het ‘hoofdadvies’ gaat over hoe verder met de arbeidsmarktaanpak in de zorg en de rol van de landelijke stakeholders daarin. Het andere advies geeft een nadere invulling specifiek voor wat betreft het onderwerp modern werkgeverschap. Op 4 oktober 2021 stuurde minister De Jonge een brief aan de Tweede Kamer over deze 2 adviezen.

Updates en communicatie door de commissie Werken in de Zorg

De commissie communiceert over haar adviezen door:

Verslagen laatste bijeenkomsten