Commissie Werken in de Zorg

In maart 2018 hebben de bewindspersonen van VWS, de minister van OCW en de staatssecretaris van SZW het actieprogramma Werken in de Zorg uitgebracht. Hierin geeft het kabinet aan hoe het de personeelstekorten in de zorg gaat aanpakken. De commissie Werken in de Zorg is 1 van de maatregelen uit het actieprogramma.

Taakomschrijving

De commissie Werken in de Zorg is een onafhankelijke commissie. De commissie is van start gegaan met als taak de kwaliteit en voortgang van de regionale actieplannen aanpak tekorten te monitoren en te stimuleren. De situatie in de zorg is inmiddels door de coronacrisis sterk veranderd. Weliswaar is de doelstelling van het Actieprogramma Werken in de Zorg onverminderd actueel  - voldoende medewerkers die goed zijn toegerust voor en tevreden zijn met het belangrijke werk dat zij doen – maar vraagt om een ander type gesprekken en advisering dan in de afgelopen 2 jaren heeft plaatsgevonden.

Werkwijze

De commissie zal in 2020  gesprekken voeren met (boven)regionale samewerkingsverbanden en sleutelfiguren met als insteek: leren, ophalen van de lessons learned en helpen die verder te brengen. Door de coronacrisis is samenwerking  opgebloeid waar die voorheen niet mogelijk leek, barrières zijn geslecht, maar er zijn ook oude hardnekkigheden gebleven. Dat roept vragen op als: ‘wat wilden we, wat gebeurde er tijdens de crisis, zijn de ambities nu veranderd’?

De commissie zal niet langer (ook) inzetten op oordeelsvorming (hoe is een individuele regio bezig met het arbeidsmarktvraagstuk?). Maar rapporteren over verworvenheden en VWS en de regio’s in algemene zin adviseren over verdere stappen.

Op basis van de bevindingen van de commissie kunnen vraagstukken worden geagendeerd voor het Actie Leer Netwerk en/of de landelijke actietafel, twee andere onderdelen van het actieprogramma. Het Actie Leer Netwerk legt de verbinding tussen het actieprogramma, het werkveld en onderwijs. Aan de landelijke actietafel stemmen partijen acties af, bijvoorbeeld acties om knelpunten weg te nemen.

Samenstelling commissie Werken in de Zorg

De commissie bestaat uit (van links naar rechts): Peter van Driel, Doekle Terpstra (voorzitter), Marjolein ten Hoonte, Anja Schouten en Paul Rullmann. 

Contact

De commissie is te bereiken op commissiewerkenindezorg@minvws.nl.

Bevindingen commissie Werken in de Zorg 2020

De commissie Werken in de Zorg heeft als taak voorstellen te doen om de (toenemende) personele tekorten in de sector zorg en welzijn terug te dringen. VWS heeft de commissie verzocht om in 2020 het accent te leggen op de actuele lessen vanuit coronacrisis: Welke lessen zijn er te leren voor de regionale en voor de landelijk arbeidsmarktaanpak in zorg en welzijn vanuit de coronacrisis?

In 2020 heeft de commissie vier separate adviezen uitgebracht op de deelthema’s:

  • Behoud en betrokkenheid van zorgprofessionals
  • Onderwijsvernieuwing en leven lang ontwikkelen
  • Sociale en technologische innovatie
  • Anders besturen, vanuit een gezamenlijke maatschappelijke opgave

Eind oktober 2020 heeft de commissie haar adviezen opgeleverd voor de deelthema’s Behoud en betrokkenheid van zorgprofessionals en Onderwijsvernieuwing en leven lang ontwikkelen. In december verschenen de adviezen over Anders Besturen en Sociale & Technologische Innovatie.

In januari 2021 heeft  de commissie de thema’s met elkaar in verband gebracht in een overkoepelende brief met lessen en adviezen. Minister Van Ark heeft de vijf uitgebrachte adviezen op 25 februari 2021 aan de Tweede Kamer gestuurd vergezeld van een brief waarin wordt toegelicht welk vervolg op de adviezen het ministerie voor ogen staat.

Medio november 2020 heeft minister Van Ark een aanvullende opdracht aan de commissie Werken in de Zorg  gegeven: analyseer wat nodig is om de matching te verbeteren tussen de mensen die in de coronacrisis aangeven in de zorg te willen werken en de behoeften aan extra zorgmedewerkers van werkgevers. De minister heeft de commissie gevraagd hierover concrete adviezen uit te brengen voor de verschillende betrokken partijen. Eind december 2020 heeft de commissie het advies “Extra Handen voor de Zorg: mooi initiatief, lessen geleerd, nu verbeteren!” naar de minister gestuurd.

Updates en communicatie door de commissie Werken in de Zorg

De commissie communiceert over haar adviezen door:

Verslagen laatste bijeenkomsten