Subsidieregelingen VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft aan verschillende organisaties subsidies. Soms geeft het ministerie ook subsidie aan personen. Met een subsidie krijgen zij geld om activiteiten uit te voeren. Deze activiteiten helpen bij het bereiken van doelen die van belang zijn voor het ministerie van VWS.

Deze doelen vindt VWS belangrijk:

  • gezondheidsbevordering,
  • gezondheidsbescherming,
  • gezondheidszorg,
  • maatschappelijke zorg, waaronder de jeugdhulp, voor zover van landelijke betekenis,
  • sport, voor zover van landelijke betekenis.

Subsidieregelingen VWS

De regels die gelden bij het geven van een subsidie staan in een subsidieregeling. Daarin staan bijvoorbeeld de voorwaarden voor het geven van subsidie. De belangrijkste regeling is de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. Daarin staan dealgemene regels die gelden bij het ministerie van VWS voor het geven van subsidies. Daarnaast zijn er voor sommige onderwerpen aparte subsidieregelingen.

Actuele subsidieregelingen

Alle subsidies

Uitvoering subsidieregelingen VWS

Voor de uitvoering van de subsidieregelingen van VWS is in de meeste gevallen de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) verantwoordelijk. 

Op dus-i.nl vindt u meer informatie over DUS-I en de regelingen die zij uitvoeren.

Waar kan ik een subsidie aanvragen?

U kunt subsidies, tegemoetkomingen en specifieke uitkeringen van het ministerie van VWS meestal aanvragen op het Subsidieplatform. Dat is een digitaal systeem van DUS-I waarmee alle stappen in het proces rondom subsidies worden afgehandeld. Dus van het indienen van de aanvraag tot het vaststellen van de subsidie. U kunt in het Subsidieplatform ook de status van uw aanvraag volgen en beheren.

Als u een aanvraag wil indienen per post kan dat naar het volgende adres:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(vermeld de afdeling die erover gaat)
Postbus 90801
2509 LV Den Haag

Contact

Voor algemene vragen over VWS-subsidies kunt u mailen naar VWSsubsidies@minVWS.nl of bellen naar 070 3405566 (keuze VWS).

Mocht u uw vraag per post willen sturen dan kunt u het volgende adres gebruiken:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(vermeld de afdeling die erover gaat)
Postbus 90801
2509 LV Den Haag

Heeft u vragen over een bepaalde subsidieregeling? Kijk dan bij deze regeling voor de contactgegevens.

Documenten en links

Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
In deze regeling staan de algemene regels die gelden bij het ministerie van VWS voor het geven van subsidies.

Het subsidieproces: van aanvraag tot betaling
Op deze site komt u meer te weten over het proces van het aanvragen van een subsidie bij VWS.

Formulier vaststelling VWS-subsidie
Dit formulier is voor de aanvraag van een vaststelling van de subsidie van het ministerie van VWS, volgens de voorwaarden van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

Toelichting bij formulier subsidievaststelling VWS-subsidie
Dit document legt in stappen alle onderdelen uit van het aanvraagformulier voor een vaststelling van de subsidie van het ministerie van VWS toe.

Accountantsprotocol bij de Kaderregeling subsidies OCWS, SZW en VWS
U heeft dit document nodig bij het verantwoorden van subsidies op basis van de Kaderregeling OCW, SZW en VWS. Het protocol geldt vanaf 3 mei 2020.