Bestaande woningen aardgasvrij maken

Verschillende gemeenten doen mee om woonwijken aardgasvrij te maken of hierop voor te bereiden.  Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)  moet leren hoe woningen en andere gebouwen in 2050 van het gas af kunnen. Het kabinet stelt hiervoor tot 2028 € 435 miljoen beschikbaar.

50 aardgasvrije wijken

In oktober 2018 zijn de eerste 27 wijken gestart. Eind oktober 2020 heeft de Rijksoverheid 19 nieuwe proeftuinen geselecteerd. In 2021 zijn er 4 proeftuinen bijgekomen in het kader van de versterkingsopgave Groningen. Het gaat om projecten die uitvoerbaar en betaalbaar zijn en waarbij bewoners actief zijn betrokken.

De 23 nieuwste proeftuinen moeten zorgen voor kennis en ervaringen met andere warmtetechnieken en woningtypes in nauwe samenwerking met de bewoners. Ook is in een aantal wijken aandacht voor bijvoorbeeld opvang van regenwater of voorkomen van oververhitting tijdens hete zomers. Hierdoor kunnen wijken beter omgaan met klimaatverandering. In een aantal nieuwe wijken is aandacht voor circulair bouwen. In  Groningen bijvoorbeeld verstevigt een gemeente woningen ook tegen aardbevingen.

In 2022 kiest de Rijksoverheid nog meer proeftuinen. Ze kiest dan vooral voor wijken die veel CO2-uitstoot kunnen verminderen.

Doelen aardgasvrije wijken

In 2050 moeten bijna 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen aardgasvrij zijn. In de periode tot en met 2030 is in het Klimaatakkoord de afspraak om 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen te verduurzamen. Met de proeftuinen wil het PAW circa 50.000 woningen, kantoren en winkels loskoppelen van het aardgasnet en verduurzamen. Het programma geeft de overheid inzicht hoe wijken in 2050 aardgasvrij te maken.

Naast het programma zijn er veel andere maatregelen om de doelen van het Klimaatakkoord voor elkaar te krijgen. Zo moeten nieuwe woningen sinds 2018 aardgasvrij zijn. Met het Warmtefonds, subsidies en fiscale regelingen zijn er meer financiële mogelijkheden voor woningeigenaren om hun huis te verduurzamen. De subsidies Startmotor en de Renovatieversneller helpen eigenaren van huurwoningen (bijvoorbeeld woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren) om woningen sneller te verduurzamen. 

Wijk voor wijk aardgasvrij maken

Gemeenten hebben een belangrijke rol om te zorgen voor de isolatie en het aardgasvrij maken van bestaande woningen en gebouwen. Ze besluiten per wijk wat de beste en meest betaalbare oplossing is. Dat doen ze samen met bewoners en andere partijen zoals woningbouwverenigingen en energiemaatschappijen. Uiterlijk in 2021 moeten de gemeenten met een plan komen, een Transitievisie Warmte, en later uitvoeringsplannen per wijk of buurt.

Op de website www.aardgasvrijewijken.nl kunnen alle betrokken partijen informatie vinden en kennis uitwisselen.

Waarom aardgasvrij?

Aardgas is een fossiele brandstof, wat betekent dat er CO₂ vrijkomt als je het verbrandt en dat de voorraad niet oneindig is. Op dit moment gebruiken bijna alle Nederlandse huizen, bedrijven, scholen, ziekenhuizen en andere gebouwen aardgas en dat zorgt voor een flinke CO₂-uitstoot. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we in 2030 de uitstoot van broeikassen halveren en in 2050 helemaal draaien op duurzame energie. Van het aardgas stappen we over op duurzame energiebronnen zoals zon, wind en water. Daarnaast wordt de gaswinning in Groningen afgebouwd omdat de gevolgen daarvan maatschappelijk niet aanvaardbaar zijn. 

Wonen zonder aardgas is mogelijk

Wonen zonder aardgas en uitstoot van CO2 is mogelijk. Bijvoorbeeld door een combinatie van: